Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36677 items found in your search
 
 
27201 Red. Hilding Klingenberg
Skolhistoriskt arkiv 28
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; New; 
Skolhistoriskt arkiv är en publikation med historiepedagogiskt och skolhistoriskt innehåll. Arkiv 28 utgör ett temanummer med anledning av att 80 år gått sedan läroplikten infördes i vårt land. De flesta av artiklarna återgår på de föredrag som hölls vid det av Svenska skolhistoriska föreningen, Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans vänner gemensamt anordnade seminariet i januari 2002. Printed Pages: 284. 115832

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27202 Red. Jennica Thylin-Klaus
Historisk Tidskrift för Finland 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Historisk Tidskrift för Finland 2017:2 innehåller bland annat artiklar: Sofia Aittomaa, Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden – likheter och olikheter; Tomas Bro, Någonting för Finland. Svenska sjukvårdsinsatser i vinterkriget; Mats Wickström & Jonas Ahlskog, Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945-1949. 115323

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27203 Red. Jennica Thylin-Klaus
Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9515833469; New; 
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget. Per Erik Ljung undersöker Hans Ruins poetik och hans förhållningssätt till den luriska modernismen, och Kristina Malmio närmar sig vår tid i sin granskning av brytningen mellan modernism och postmodernism i finlandssvensk prosa. Idealistiska och ideologiska teman i Gösta ågrens poesi är föremålet för Anna Möller-Sibelius artikel, medan Anders Westerlund studerar paratextuella signaler i Hans Ruins essä-samling Gycklare och apostlar. Claes Ahlund jämför de ideologiska motpolerna Bertel Gripenberg och Ture Nerman. Två historiska artiklar ingår i HLS. P.M. Mehtonen utgår från den litteratur av Jakob Böhme som på 1700-talet översattes och spreds i form av handskrifter och studerar en ordlista som finns i anslutning och den finländska pressens rapportering. I boken ingår också fyra insiktsfulla essäer. Agneta Rahikainen undersöker hur Edith Södergran översatts, medan Pia Maria Ahlbäck tar avstamp i en dikt av Rabbe Enckell för att visa hur vetenskaplig auktoritet skapas i språket. Därtill kommer Johan Sténs essä om begreppen esprit de géométrie och esprit de finesse hos blaise Pascal, samt Krister Nordbergs essä om de dikter som gavs ut i anslutning till valet av Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare 1810. Boken inleds med Camilla Wides Festtal från SLS årshögtid, som behandlar språklig variation ur ett jämförande perspektiv. Printed Pages: 346. 115389

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27204 Red. Jennica Thylin-Klaus
Historiska och litteraturhistoriska studier 90
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9515833353; New; 
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J. L. Runebergs Elgskyttare och Kung Fjalar som långdikter, medan Jyrki Nummi i sitt bidrag diskuterar förhållandet mellan litteraturhistoriska verk och litterär kanon. Maria Renman belyser groteskens roll hos författaren Joel Pettersson, och Katja Sandqvist studerar den endogama familjen som tema i Karin Smirnoffs dramatik. Jukka Nyyssönen skildrar geologen Väinö Tanners karriär från statlig expert till professor, medan Timo Salminen fokuserar på statsarkeologen C.A. Nordman och hans skandinaviska kontakter. Anna Möller-Sibelius undersöker vilken roll krop, språk och ideologi spelar i Claes Anderssons 1960- och 1970-talspoesi. Hanna Samola studerar å sin sida på vilket sätt Pirjo Lindbergs Berenikes hår förhåller sig till den feministiska dystopins genretradition. Förutom de ovannämda kollegialt granskade artiklarna innehåller HLS 90 också två essäer: Erik Andersson och Kaj Karlsson behandlar Peder Månssons skrift Glas-Konsth som en föregångare för glastillverkningen i det svenska riket, och Ülle Tarkiainen och Kari Tarkiainen beskriver kvinnans roll i den baltiska herrgådskulturen. Printed Pages: 312. 115426

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27205 Red. Johan Strang
Tankens Utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som Intellektuell
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9515833566; New; 
Georg Henrik von Wright hade flera sidor: Han var en internationellt ryktbar filosofi i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Hundraårsjubilaren von Wright uppmärksammas nu med en antologi som tar upp de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem. Tankens utåtvändhet är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. Hans tänkande sätts in i sitt sammanhang i nordisk filosofi och samhällsdebatt från 1930-talet och framåt. Essäisten von Wright granskas i relation till sin egen tid och vår. Men även förhållandet till Wittgenstein, som von Wright efterträdde i Cambridge och vars skritliga kvarlåtenskap han förvaltade, ges ny belysning i boken. Printed Pages: 279. 115373

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27206 Red. John Strömberg
Valtio Palkitsee Staten Belönar
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9517469640; New; 
Kirjan 14 artikkelissa selvitellään palkitsemisjärjestelmän syntyä ja kehitystä keskiajalta nykypäivään. Ansiomerkkijärjestelmät ovat peräisin Ranskasta ja Keski-Euroopasta, mistä ne levisivät 1700-luvun kuluessa Venäjälle ja Ruotsiin. Autonomian aikana Suomessa noudatettiin venäläistä arvomerkkikäytäntöä. Suomen itsenäistyttyä luotiin oma kansallinen ritarikuntajärjestelmä – Vapaudenristin ritarikunta sekä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat. Printed Pages: 279. 115314

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27207 Red. Jukka Kekkonen
Norden, Rätten, Historia
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2004; 9518552371; New; 
Innehåll: Inger Dübeck, Forholdet mellem konkubinat og ægteskab i dansk retshistorie: et spørgsmål om ret eller moral? Jyri Inha, Diskret maktkamp mellan kejsaren och hans energiske prokurator - Matthias Calonius och upphovet till lagenlighetstillsyn i den Kejserliga regeringskonseljen; Jukka Kekkonen, Fragment ur den rättshistoriska metoddiskussionen; Mia Korpiola, Kyrkotukt för hela folket: hertig Gustafs av Saxen "horerij" och luthersk kyrkodisciplin i Sverige på 1500- och 1600-talen; Toomas Kotkas, Lemminkäinen-sånger i Kalevala - en historia om arkaisk rätt; Pia Letto-Vanamo, Internationella idéer och den nationella realiteten; Sigurður Líndal, At sælge viden; Bo H. Lindberg, Salus publica och dominium: korporativism och äganderätt i tidig ny tid; Dag Michalsen, Rettsvitenskapens mange identiteter - bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode; Kjell Å. Modéer, Östersjöområdets rättsliga kartor - rättskulturella konstruktioner i förändring; Rolf Nygren, Reflexioner om den svenska kommunala självstyrelsen - ett svenskt-finskt rättsarv; Päivi Paasto, Om äganderättens ursprung i den nordiska och den europeiska diskussionen på 1800-talet; Claes Peterson, Debatten om 1826 års förslag till en allmän civillag - en svensk kodifikationsstrid? Heikki Pihlajamäki, "At synd och laster icke skall blifwa ostraffade": straffrättsligt appellationsförbund i svensk rättshistoria; Marie Sandström, Den svenska modellen - en juridisk metodlära i tre platta paket; Ditlev Tamm, Holbergs naturret og nordiske retsvidenskab; Heikki Ylikangas, Tvisten om nybyggarrättigheter som orsak för storskiftet. Printed Pages: 345. 116109

Price: 152.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27208 Réd. Jussi Ylikoski
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 93
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9525667359; New; 
Articles: José Andrés Alonso de la Fuente, Venjukov 's [1858] 1862/1868 Nanai materials; Arja Hamari, The abessive in the Permic languages; Denis Kuzmin, -ngV/-?(?)?V -johtimet Karjalan nimistössä; Matti Miestamo, Skolt Saami: A typological profile; Takashi Osawa, Revisiting the Ongi inscription of Mongolia from the Second Turkic Qa?anate on the basis of rubbings by G. J. Ramstedt; Pauli Rahkonen, Finno-Ugrian hydronyms of the River Volkhov and Luga catchment areas; Ilona Rauhala, The terms for black and white and their development in the Uralic languages; Kamil Stachowski, Remarks on the usefulness of different types of transcription, with a particular regard to Turkic comparative studies; Sabira Ståhlberg & Ingvar Svanberg, Gathering dog’s tooth violet (Erythronium sibiricum) in Siberia; Sabira Ståhlberg & Ingvar Svanberg, Wild animals in Russian, Siberian and Central Asian households according to eighteenth-century travel reports; Rigina Turunen, Double encoding of nominal and adjectival predicates: A study of the nominative–translative switch in Erzya; László Honti, Etsiä ja ansaita. Printed Pages: 459. 114415

Price: 115.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27209 Réd. Jussi Ylikoski
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2006; 9525150933; New; 
Articles: iAnte Aikio/i, On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory; iVuokko Eiras/i, Matti Liimola ja mansilaisaineistot; iDennis Estill/i, Some observations on Zyryan word stress, past and present; iLászló Honti/i, Eräästä ugrilaisten kielten postpositioperäisestä kaasussuffiksien perheestä; iMarja Leinonen/i, Omistussuhteen ulokkeita: komin possessiivisuffiksien ei-possessiivisista funktioista; iAnnika Pasanen/i, Karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus; iSabira Ståhlberg Ingvar Svanberg/i, Sarana in Eurasian folk botany. Communications: iMari Immonen/i, Mari weddings as an object of research; iIldikó Lehtinen/i, T-shirt or folk costume - choice of clothing by context; iAleksey Zagrebin/i, Some aspects of modernization in Udmurt rural society. Printed Pages: 222. 114475

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27210 Réd. Jussi Ylikoski
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 92
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 952566709X; New; 
Sis. mm.: iJaakko Häkkinen/i, Kantauralin ajoitus ja paikannus: perustelut puntarissa; iSanteri Junttila/i, Kantasuomalais-balttilaisten kontaktien tutkimuksen alkuvaiheita; iJorma Koivulehto/i, Etymologisesti hämäriä -i(is)tA/i, -johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia; iMarja Leinonen/i, Kuolan niemimaan filman-saamelaiset; iEvar Saar/i, Die häufigsten Namenelemente der Toponymie von Võrumaa im südestnischen Sprachgebiet; iMárta Csepregi Sachiko Sosa/i, Comparable sample texts of Surgut Khanty in 1996 and 2008; iRiho Grünthal/i, Erzya chastushka – vanishing or changing oral tradition? iPaula Kokkonen/i, V. I. Lytkin käänsi J. H. Erkkoa komiksi; iRanus Sadikov Kirsi Mäkelä/i, Yrjö Wichmannin muistiinpanot Kaman-takaisten udmurttien uskonnollisista käsityksistä ja tavoista; iMerja Salo/i, Kotoava mordvalainen identiteetti – karatait ja Saratovin alueen ersäläiset; iSachiko Sosa/i, Korliki – erään Vahin hantin nykytilanne. Printed Pages: 339. 115071

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27211 Red. Kim Groop Birgitta Sarelin
Historiska Perspektiv På Kyrka Och Väckelse
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 952503173X; New; 
Ingvar Dahlbacka har i egenskap av assistent, forskare och professor i kyrkohistoria samt som långvarig dekanus för Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi tjänat det akademiska samfundet under största delen av sitt liv. Han har särskilt intresserat sig för väckelserörelserna, men också behandlat ämnen som är relaterade till det kyrkliga folklivet och missionen. Festskriften innehåller tjugotre artiklar i vilka Ingvar Dahlbackas nordiska kolleger och vänner på ett sakkunnigt, medryckande och tankeväckande sätt belyser en rad frågor av intresse inte bara för akademiker, utan för alla som vill veta mer om kyrka och väckelse i ett historiskt perspektiv. Printed Pages: 407. 114542

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27212 Red. Kimmo Nuotio
Nykyajan muuttuva Oikeus: Justus ry 10 vuotta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9518551928; New; 
Oikeudellisen muutoksen kysymykset ovat tärkeitä modernissa oikeustieteessä, joka koettaa tavoittaa oikeuden ydintä kohteensa näennäisestä tai todellisesta ’liikkuvaisuudesta’ huolimatta. Oikeuden pinnan liikkeiden ollessa hyvin vilkkaita tarve edetä kohti pinnanalaisia oikeuden kerrostumia voimistuu. Kotimaisessa oikeudessa oikeudellisen muutoksen teema on erityisen ajankohtainen. Oikeuden muutokset vaativat myös näitä muutoksia tulkitsevalta oikeustieteeltä uudistumista, välineidensä sovittamista oikeuden ja yhteiskunnankin muutokseen. Printed Pages: 301. 116108

Price: 133.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27213 Red. Lari Assmuth
Helsingfors i ord och Bild
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 9515832578; New; 
I denna bok presenteras ett urval fotografier ur Svenska litteratursällskapets arkiv. Största delen av dem är tagna av amatörfotografer under tidsperioden 1880?1910-talet. Tillsammans med bilderna återges även brottstycken ur samtida skönlitterära Helsingforsskildringar. Fotografierna och citaten bildar helheter, som fångar stämningar och detaljer av det urbana livet. Esplanaden och kvarteren kring Salutorget är självklara motiv, men också hoppbacken i Alphyddan, taken över Rödbergen och isbjörnsburen på Högholmen återges i ord och bild. Printed Pages: 176. 115529

Price: 127.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27214 Red. Lars-Folke Landgén
Historisk Tidskrift för Finland 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Artiklar: Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet? Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonvent. Printed Pages: 93. 115467

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27215 Red. Lars-Folke Landgrén
Historisk Tidskrift för Finland 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Innehåller bland annat artiklar: Stina Malmén & Terese Nordlund Edvinsson, I familjeföretagets utkant. Om dotterns fostran i företagarhemmet 1900-1915; Andreas Koivuniemi, Mellan rödä och vita. Svenska arbetarrörelsen och det finska inbördeskriget 1918. 115362

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27216 Red. Lars-Folke Landgrén
Historisk Tidskrift för Finland 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Innehåller bland annat artiklar: Rodney Edvinsson, Penningvärde och inflation i det svenska riket under kopparmyntfotens tid; Minna Sarantola-Weiss & Nina Winberg, En kosmopolit på uppköp. Hur varuhuset Stockmann och andelslaget Elanto bidrog till att integrera sina kunder i den kosmopolitiska livsstilen. Printed Pages: 263. 115394

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27217 Red. Lars-Folke Landgrén
Historisk Tidskrift för Finland 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Innehåller bland annat artiklar: Sirpa Aalto & Oliver Blomqvist, Rumslighet under medeltiden; Sirpa Aalto, “Minnets möbler”. Toponymer som representationer av kollektivt och kulturellt minne inom sagaforskningen; Oliver Blomqvist, Skriven finska före Agricola? Finska ortnamn i finländska medeltidsdiplom; Kirsi Kanerva, Ljós och eldr i liminala rum. Eldens och ljusets betydelser i Grettis saga på 1300-talets Island; Kati Parppei, Slagfältet i Kulikovo som ”mytisk landskap” Printed Pages: 155. 115396

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27218 Red. Lars-Folke Landgrén
Historisk Tidskrift för Finland 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Innehåller bland annat artiklar: Sofia Aittomaa, Kejsarinnas sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering; Göran Anderberg, Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland; Lars-Folke Ladgrén, Finlands grafiska industri och inbördeskriget 1918. Printed Pages: 123. 115439

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27219 Red. Lars-Folke Landgrén
Historisk Tidskrift för Finland 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Artiklar: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914; Stefan Nygård, De intellektuella och 1914; Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget; Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914; Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig ? en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905?1914. Printed Pages: 141. 115453

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27220 Red. Leif Bengtsson
Jakten Pa Innovationer
Bookstore Tiedekirja; Finland; 9529386354; New; 
Hur såg samhället i Finland ut efter självständighetsförklaringen 1917? Hur utvecklades samhället på 1920-30–talen? Hur utvecklades industrin? Vilka var männen som utvecklade tekniken i Finland? Dessa frågor behandlas i den åttonde volymen, Jakten på innovationer, i bokserien Finlandssvenska tekniker. Boken beskriver många uppfinnare och innovatörer som verkat i vårt land. Till exempel arkitekten Lars Hedman, stadsplanerare i Helsingfors, professorerna Hans Blomberg och Jan-Erik Jansson vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, DI Väinö Österberg, lärare i maskinteknik vid Tekniska Läroverket o.s.v. Deras målsättning var att utveckla samhället och omvandla innovationer till kommersiella produkter. Printed Pages: 205. 115334

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27221 Red. Marika Tandefelt
Språk i skola och Samhälle
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9515833639; New; 
Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö. I skolan är läraren språkmodell och läromedlen som eleverna läser har ofta kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheternas uppgift är att informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar från finskan. Ansvaret för att de två språkversionerna blir likvärdiga vilar på översättaren. Språkbruket i företagsvärlden styrs av det som är ändamålsenligt ur det enskilda företagets synvinkel. Att många företag väljer engelska som koncernspråk betyder inte att all kommunikation inom företaget eller med kunderna går på engelska. Anställda vid företag med verksamhet i både Sverige och Finland växlar mellan svenska, engelska och finska beroende på sammanhanget. Företag med kundkontakter i flerspråkiga länder försöker beakta sina kunders modersmål även om det innebär en extra kostnad. För att företagen ska vara motiverade att ge språklig service måste kunden vara aktiv och visa att tjänsten uppskattas, så är dock inte alltid fallet i Finland. Printed Pages: 207. 116114

Price: 121.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27222 Red. Marika Tandefelt
Språk i prosa och Press
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9515833620; New; 
Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Den inleds med en översiktsartikel som presenterar finlandssvenska särdrag som brukar förekomma i sakprosa. Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan är över, men författarnas medvetna språkarbete fortgår. Det finlandssvenska medielandskapet är än så länge rikt, och mediekonsumtionen har stor betydelse för både språket och identiteten. Det är medierna som sätter ord på en föränderlig verklighet, och journalisternas språk har betydelse för läsarna och lyssnarna. I volymen ingår kapitel om finlandssvenska medier ur olika synvinklar: hur finlandssvenskarna väljer de medier de vill följa, hur språkarbetet på redaktionerna går till, hur mediespråkvården är organiserad och hur journalisterna slipar sitt språk. Frågan om vilka tidningar som har flest finlandismer både ställs och besvaras. Printed Pages: 242. 116115

Price: 121.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27223 Red. Marika Tandefelt
Gruppsprak, samsprak, tva Sprak
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 951583337X; New; 
Detta är den andra volymen i bokserien Svenskan i Finland ? i dag och i går. Tolv experter skriver utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk. Tillsammans ger de en lättillgänglig och nyansrik bild av vad det innebär att tala svenska som modersmål i dagens Finland. Printed Pages: 252. 116146

Price: 129.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27224 Red. Mats Wickström
Mångkulturalitet, Migration och Minoriteteri Finland under tre Sekel
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9515833426; New; 
I Mångkulturalitet, migration och minoriteter behandlas olika aspekter av mångkulturalitet i det finländska samhället från tiden för separationen från Sverige och fram till i dag. Bokens elva författare diskuterar minoritetsgrupper och deras ställning samt ämnen som mänskliga rättigheter, emigration och återflyttning eliternas rörlighet och hur man byggde upp den nationella identiteten. Boken visar att Finland också i ett historiskt perspektiv varit mångkulturellt, något som lätt glöms bort eller ignoreras när man i dag diskuterar frågor kring mångkulturalitet. Printed Pages: 360. 114753

Price: 125.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27225 Red. Matthias Akiander
Östra Finlands Herdaminne
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9516533574; New; 
Matthias Akiander (1802–1871) publicerade 1868 och 1869 två volymer med titeln Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Verket var en omfattande utredning av prästerskapet i samtliga församlingar i stiften. Flera forskare har gjort kompletterande anteckningar till herdaminnet, men den första som har samlat andras och egna kompletteringar och rättelser till en reviderad nyutgåva är Iikko B. Voipio. De två första delarna omfattar samma tidsperiod som Akianders verk, den tredje delen är en av Voipio själv utarbetad uppföljning till år 1952, och den fjärde delen är ett register. Printed Pages: 1513. 115289

Price: 375.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27226 Red. Max Engman
Fänrikens Marknadsminne
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9515831768; New; 
Fänrikens marknadsminne granskar hur kriget 1808–1809 har sett ut i eftervärldens ögon och hur det har använts i den historiska och politiska argumentationen. Forskningen kring kriget, både den krigshistoriska och den som behandlat de politiska orsakerna och följderna, tas givetvis upp, men också kulturella aspekter och historiebruk. I Sverige sågs krigsutgången som ett steg i skapandet av det moderna, det “egentliga Sverige”, i Ryssland som en följd av Gustav IV Adolfs politik och behovet att skydda S:t Petersburg. I Finland blev kriget en utgångspunkt för dryftningar av den svenska och ryska tiden i landets historia. 434. 114287

Price: 125.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27227 Red. Nils Erik
Öppet Fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9515833701; New; 
Finlands historia skrivs ofta utifrån det titthål som den 6 december 1917 erbjuder. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Allt som verkar peka mot detta mål blir viktigt, allt annat ses som återvändsgränder eller oväsentligheter. I Öppet fall är den bärande tanken en annan. Här granskar sju historiker val och alternativ i Finlands historia utgående från året sjutton i varje sekel, med början i medeltidsåret 1417 och fram till nutid. Vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten av en öppen framtid – historien som ett drama utan manuskript. Printed Pages: 296. 115319

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27228 Red. Olli Kangas
Ordens makt och Maktens Ord
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9515831431; New; 
Artiklarna i bokens första del, Ord i historien, studerar språkets roll i uppkomsten av nationen och nationalstaten och hur språket har använts för att stärka den etniska identiteten. I den andra delen, Ord i politiken, diskuteras hur uppfattningen om verkligheten skapas och förändras med hjälp av politiskt språkbruk. Bokens tredje del, Ord i företagsvärlden, tar fasta på hur språket används mellan anställda på svensk-finska företag. Artiklarna i boken visar också hur språkets betydelse förändras: språken håller på att förlora domäner, och kanske också sin betydelse för den nationella identiteten, till följd av att engelskan får en allt mer dominerande ställning. Printed Pages: 493. 115705

Price: 142.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27229 Red. Panu Pulma
De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-Talet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9515833388; New; 
I närmare 500 år har romerna varit del av det finländska samhället. Ändå har de länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, språk och kultur, men ger också en röst åt romanerna själva och deras egen syn på sin historia. Fokus ligger på växelverkan mellan romerna och majoritetsbefolkningen och på hur den romska kulturen anpassat sig till förandrade omständigheter men ändå lyckats bevara sin starka identitet. Boken ger en fascinerande inblick i romernas mindre kända historiska skeden, i den rika romska kulturen med musik, släktband, tro och seder samt i politisk aktivism och kontakter med Sverige. Printed Pages: 503. 115429

Price: 180.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27230 Réd. par Rigina Ajanki
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 95
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9525667766; New; 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 95 / Journal de la Société Finno-Ougrienne 95 includes the following articles, among others: Niina Aasmäe, The observations of Heikki Paasonen concerning word stress in Erzya and Moksha; Ante Aikio, The Finnic ‘secondary e-stems’ and Proto-Uralic vocalism; Benjamin Brosig, Negation in Mongolic; Jan Henrik Holst, Zur unregelmäßigen Flexion der ungarischen Verben megy and van; Denis Kuzmin, Vienan Karjalan asutus perimätiedon ja sukunimiaineiston valossa; Miina Norvik, The past participle constructions LEE(NE)- + PTCP and SAA- + PTCP as future time reference devices: the example of Livonian against a Southern Finnic background; Peter Piispanen, Evaluating the Uralic-Yukaghiric word-initial, protosibilant correspondence rules; Aleksander Pustyakov, An article dealing with onomastics of Mari origin in the area of Mishkinski, Bashkiria; Pauli Rahkonen, Kargopolin ja Kenozeron alueiden etnohistoria; Konstantin Zamyatin, Minority political participation under majority domination: a case study of Russia’s Republic of Mari El. Printed Pages: 414. 116128

Price: 114.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27231 Red. René Gothóni
Att förstå inom Humaniora
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9516533132; New; 
Att veta är inte alltid det samma som att förstå. Essäsamlingen Att förstå inom humaniora har vuxit fram ur behovet att klargöra humanioras egenart som kunskapsgren om människan och hennes kultur. I humaniora möts två förståelsehorisonter, tolkarens och det tolkade föremålets; diktverket, den främmande människan och hennes kultur, mentaliteten, religionen osv. Tolkningen uppstår i en sammansmältning av dessa horisonter. Hur detta sker belyses i essäsamlingen av Societetens ledamöter, vilka representerar olika områden och infallsvinklar inom humaniora. Printed Pages: 335. 115891

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27232 Red. Sampsa Holopainen
Verba Vagantur
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9525667863; New; 
Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja merkittävin suomalainen lainasanatutkija, jonka tutkimukset avasivat aivan uusia näkymiä erityisesti itämerensuomalaisten kielten germaanisiin lainasanoihin. Teos sisältää myös suomalais-ugrilaisten kielten indoiranilaisia, balttilaisia ja kaikkein vanhimpia indoeurooppalaisia lainasanoja käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi kirjan lopussa on sanarekisteri, johon Koivulehdon töissään käsittelemät sanat on luetteloitu. Printed Pages: 712. 116112

Price: 228.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27233 Red. Satu Itkonen
Våra Nationella Kulturinstitutioner
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 951583144X; New; 
Boken öppnar dörrarna till nio nationella kulturinstitutioner. Alla de institutioner som presenteras uppfattas som nationella monument, inte minst tack vare deras byggnader. I dag är de alla levande, moderna kulturcentra, där kultur och konst av äldre datum lever sida vid sida med det allra modernaste. De är också centra för vetenskap och forskning, kunskap och information av oliga slag, men samtidigt ger de upplevelser och inspiration. Tyngdpunkten i boken ligger på institutionernas tillkomst och historia. Printed Pages: 119. 114778

Price: 123.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27234 Red. Sven-Erik Klinkmann
Föreställda Finlandssvenskheter
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9515833647; New; 
Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna. 114739

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27235 Redactores Ilkka Huhta
Kirkkohistorian Alueilla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9525031640; New; 
Teos on professori Hannu Mustakallion 60-vuotispäivän johdosta julkaistu juhlakirja, jonka nimi viittaa paitsi Mustakallion korostamaan alueelliseen kirkkohistorian tutkimukseen myös moniin muihin kirkkohistorian teemoihin, joilla jubilaari on liikkunut tutkijanuransa aikana. Tällaisia ovat muun muassa herätysliikkeet ja diakonian historia, kirkko ja politiikka, biografinen tutkimus sekä arkistot ja julkaiseminen. Juhlakirjan lukija voi tutustua niin lestadiolaisuuden taisteluun viinan pirua vastaan 1800-luvun lopun Lapissa kuin kirkon sotavuosien ahdinkoon. Hän voi hymyillä piispan ja maaherran värikkäille kiistoille ja pohtia luterilaisuuden ja nationalismin yhteenkietoutumista tai vaikkapa uskonnon terveitä ja epäterveitä puolia. Printed Pages: 485. 114544

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27236 Redaktion Carola Ekrem
Ögonblick och evighet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9515832012; New; 
I denna rikt illustrerade bok presenteras ett urval av det omfattande arkivmaterial och de kulturhistoriskt värdefulla boksamlingar som finns vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Arkiv- och bibliotekspersonalen har valt ut sådant ur samlingarna som på ett mångsidigt sätt berättar om historia och kultur i Finland från främst 1800-talet till nutid. Läsaren bjuds på en resa i en fascinerande värld av handskrifter, fotografier, kartor, teckningar och böcker. Printed Pages: 191. 115609

Price: 97.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27237 Redaktör Birgitta Krank
Skolhistoriskt arkiv XXXI
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; New; 
Printed Pages: 330. 114830

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27238 Redaktör Carl-Adam
Nordenskiöld-samfundets tidskrift 65
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; New; 
Artiklar: iTapani Tuovinen/i, Kring skärgårdsarkeologi; iMirja Miettinen/i, Fasta fornlämningar och fornminnesvård i skärgården; iChrister Westerdahl/i, Rituellt och kognitivt landskap vid havet; iHenrik Jansson/i, Det nyländska maritima landskapet i fokus; iMarcus Lindholm/i, Skärgårdsarkeologi på Åland; iGeorg Haggrén/i, Arkeologiska undersökningar på en medeltida bytomt i Köklax, Esbo; iMartti Blåfield/i, Ätten Nordenskiölds familjegrav på Frugård, iMatti Alanko/i, Skedsnäppan och andra rariteter i Vega-expeditionens fågelsamlingar i Stockholm och Helsingfors. Printed Pages: 145. 114160

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27239 Redaktör Carl-Adam
Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; New; 
Artiklar: iCarl-Adam Hæggström/i, Signilskär – en botanisk pärla i Ålands hav; iPeter Holmberg/i, Ärkebiskop Carl Fredrik Mennander som ung naturvetare; iLena Huldén/i, Johan Haartman och kampen mot malaria i 1700-talets Finland; iPia Fyhrquist/i, En etnobotanisk expedition till Tanzania – studier av iCombretum/i- och iTerminalia/i-arter som medicinalväxter i byar i Mbeya-regionen. Printed Pages: 120. 114463

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27240 Redaktör Erik Geber
Skolhistoriskt arkiv 33
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Artiklar: Erik Geber, Inledning; Marja Jalava, Kunskapsskola eller arbetsskola? Kampen mellan Cygnaeus och J. V. Snellman om rollen som folkskolans fader på 1860-talet; Martin Gripenberg, Dröm och verklighet ? en jämförelse av Cygnaeus förslag och den folkskola som uppstod på basis av folkskolförordningen 1866; Erik Geber, Våra gamla småskolor ? ett försummat kapitel; Karl-Gustav Jossfolk, Uno Cygnaeus och specialundervisningen; Jarl Stormbom, Nils Oskar Jansson-Vretdal ? en folkbildare; Anna-Lena Østern, Ett porträtt av småskollärarinnan Judith Knip; Hilding Klingenberg, Skolförhållandena i Finland under början av 1700-talet; Jarl Stormbom, Erik Geber & Martin Gripenberg, Skolhistorisk översikt 2009?2010. Printed Pages: 238. 114831

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27241 Redaktör Erik Geber
Skolhistoriskt arkiv 32
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; New; 
Artklar: Erik Geber, Inledning; Esbjörn Larsson, Från lärd skola till läroverk – läroverksutbildningens utveckling i Sverige från rikets delning till 1878 års skollag; Folke Nyberg, Kongliga Borgå gymnasium ? före och efter 1809; Lars Petterson, Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1800-talets första hälft; Martti T. Kuikka, Förarbete inför 1866 års folkskoleordning i Finland; Håkan Andersson, Den fjättrade men nödvändiga Clio. Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland; Erik Geber, Sverigebildens utveckling i de finländska läroböckerna under självständighetstiden; Jarl Stormbom & Erik Geber, Strindberg och skolan. Läsningen av skönlitteratur i de finlandssvenska läroverken med en fallstudie om Strindberg; Jarl Stormbom & Erik Geber, Historisk översikt 2006-09. Hotade indraga, jubilerande och nya svenska småskolor. Printed Pages: 205. 114832

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27242 Redaktör Hilding Klingenberg
Skolhistoriskt arkiv XXVI
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; New; 
Innehåll: Jarl Stormbom, Pedagogen och filosofen Waldemar Ruin; Bo-Erik & Kristina Gran, Att väcka en bygd – om lärare Mikael Grans verksamhet i Sideby; Folke Nyberg, Rariteter i Borgå Gymnasiums bibliotek; Samuel Lindgrén, Några lärarsläkter; Erik Geber, Klasslärartillgången i Svenskfinland i historiskt perspektiv; Jarl Stormbom & Hilding Klingenberg, Skolhistorisk översikt 1999–2000; Gunnar Fagerlund, Munksnäs svenska samskola; Berndt Federley, Munksnäs svenska folkskola. Printed Pages: 163. 115886

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27243 Redaktör Hilding Klingenberg
Skolhistoriskt arkiv XXVI
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; New; 
Innehåll: Jarl Stormbom, Pedagogen och filosofen Waldemar Ruin; Bo-Erik & Kristina Gran, Att väcka en bygd – om lärare Mikael Grans verksamhet i Sideby; Folke Nyberg, Rariteter i Borgå Gymnasiums bibliotek; Samuel Lindgrén, Några lärarsläkter; Erik Geber, Klasslärartillgången i Svenskfinland i historiskt perspektiv; Jarl Stormbom & Hilding Klingenberg, Skolhistorisk översikt 1999–2000; Gunnar Fagerlund, Munksnäs svenska samskola; Berndt Federley, Munksnäs svenska folkskola. Printed Pages: 163. 116017

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27244 Redaktör Lars-Folke
Historisk Tidskrift för Finland 4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Artiklar: Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige; Antti Kujala, Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656?1658 och provinsens kolonisation efter kriget; Kristiina Kalleinen, "infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktningar från varandra". Släkten Nordensiölds val mellan Sverige och Ryssland; Eljas Orrman, Iakttagelser om Statsarkivets verksamhet som forskningsfrämjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget. Printed Pages: 150. 115509

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27245 Redaktörer Helena Edgren
Finskt Museum 2005
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9519057641; New; 
Printed Pages: 92. 114302

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27246 Rédigé par Tapani Salminen
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 88
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1999; 9525150372; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja katsaukset: Tosang Chung, Varhaiskantasuomen distinktiivisten etuvokaalien asema vokaalisoinnun kannalta; Juha Janhunen, Tonogenesis in Northeast Asia: Udeghe as a tone language; Alpo Juntunen, SOFIN kansainvälisessä yhteydessä; Leonid Kulikov, Remarks on double causatives in Tuvan and other Turkic languages; Johanna Laakso, Language contact hypotheses and the history of Uralic morphosyntax; Jorma Luutonen, The history of Permian, Mari and Chuvash plural suffixes in the light of Indo-Aryan parallels; Junko Miyawaki-Okada, Was Galdan Boshoqtu Khan’s mother a Khoshuud or a Torghuud? Carsten Näher, Der urtungusische stimmlose velare Plosiv im Mandschu; Irina Nikolaeva, The semantics of Northern Khanty evidentials; Matti Pöllä, Migration from Finland to Viena Karelia ca. 1600-1720 and preservation of the Kalevala poetry; V. A. Terent’ev, Drevnejshie tjurksko-samodijskie kontakty; Gábor Tolcsvai Nagy, The Hungarian language community in the period of the Árpád dynasty (895–1301): a socio-historical sketch; Arja Ahlqvist, Kertomuksia Keski-Venäjältä II: Tsaari ja Ruhtinatar ynnä muita Neron rantojen asukkaita; Elena Boikova, On the development of a computer database on Russian expeditions to Mongolia; Sophie Capdeville, Fellmanin Lapponica-kokoelman luetteloinnista; Fu Yuguang, Guo Shuyun & Juha Janhunen, The Kyakala in China: history and present situation; Tarmo Hakkarainen, Poimintoja kenttämuistiinpanoista Uralin marien pariin tehdystä matkasta; Juha Janhunen, Mongolian studies in China; Limusishiden & Kevin Stuart, Huzhu Mongghul language materials; S. G. Luzianin, Russian archival documents on the Sino-Russo-Mongolian relations; Elena Remilev, The Don Kalmyk emigration. Printed Pages: 288. 115863

Price: 91.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27247 Rédigé par Tapani Salminen
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 89
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9525150623; New; 
Articles: Vuokko Eiras, Mansin murresanakirjatyön leksikografisia ongelmia; Paul Fryer, Revival, invention or re-invention of traditions? The Mari diaspora; Arja Hamari, Komin kielteinen eksistentiaali abu; Jan Henrik Holst, Die Herkunft des estnischen Vokals õ; M. F. Kosarev & S. V. Kuz 'minych; K probleme poiskov ural 'skoj prarodiny; Marja Leinonen & Valentina Ludykova, Konechnoe slovo da v komi jazyke s areal 'no-tipologicheskoj tochki zrenija; S. A. Maksimov, Pohjoisudmurtin murteiden ja komin kielen areaalisia leksikaalisia yhtäläisyyksiä; Peter A. Michalove, The treatment of initial *l- in Proto-Samoyed; Viljo Tervonen (toim.), Täydennystä József Szinnyein ja Antti Jalavan kirjeenvaihtoon; Jussi Ylikoski, Havaintoja komin konverbeistä. Printed Pages: 304. 116423

Price: 91.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27248 Rédigé par Tapani Salminen
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 89
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9525150623; New; 
Articles: Vuokko Eiras, Mansin murresanakirjatyön leksikografisia ongelmia; Paul Fryer, Revival, invention or re-invention of traditions? The Mari diaspora; Arja Hamari, Komin kielteinen eksistentiaali abu; Jan Henrik Holst, Die Herkunft des estnischen Vokals õ; M. F. Kosarev & S. V. Kuz 'minych; K probleme poiskov ural 'skoj prarodiny; Marja Leinonen & Valentina Ludykova, Konechnoe slovo da v komi jazyke s areal 'no-tipologicheskoj tochki zrenija; S. A. Maksimov, Pohjoisudmurtin murteiden ja komin kielen areaalisia leksikaalisia yhtäläisyyksiä; Peter A. Michalove, The treatment of initial *l- in Proto-Samoyed; Viljo Tervonen (toim.), Täydennystä József Szinnyein ja Antti Jalavan kirjeenvaihtoon; Jussi Ylikoski, Havaintoja komin konverbeistä. Printed Pages: 304. 116427

Price: 91.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27249 Reema Abbasi
Historic Temples in Pakistan: A Call to Conscience
Niyogi Books; New Delhi, India; 9789383098491; Softcover; New; 
Historic Temples in Pakistan: A Call to Conscience makes a case for keeping ancient emblems of faith alive and for pluralism in a land of irony that has been home to multiple ancient faiths yet stands besieged by unpalatable extremism. It also aspires to enshrine the ideal of liberty.By framing an all-inclusive piety, this book sets out to ignite a discourse and the collective conscience of a nation numbed into silence, fear or the false conviction of the supremacy of a singular religion—to institutionalise the fundamental right of will.Elaborately embellished with evocative photographs of antiquated and exquisite Hindu shrines, opulent rituals and festivals and regional populace, the chronicle has extensive research and exceptional pilgrimage sites—Hinglaj, Katas Raj, Kalka Cave Temple, Panchmukhi Hanuman Mandir and Shivala Mandir, to name a few.While vivid introductions and sweeping images present the landscape and the social fabric of a territory, the redolence of celebrations spread passion and fervour. A special article introduces the extraordinary Fakira, last of the human hands behind idols in Pakistan.Humanity is cast as the oldest of creeds and as the reason for faiths. Therefore, devotion cannot be reserved for a sole Call to Prayer.Printed Pages: 296 with 429 colour & 3 b/w photographs. 106596

Price: 23.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27250 Reema Abbasi (Author) & Mehru Jaffer (Frwd)
Ajmer Sharif: Awakening of Sufism in South Asia
Niyogi Books; New Delhi, India; 2017; 9789385285646; First Edition; Hardcover; New; New; 
Ajmer Sharif, the heart of homage for thousands of all faiths, welcomes a tidal wave of humanity for the saint known as Gharib Nawaz (Benefactor of the Poor), whose spiritual order is the most lyrical and inclusive. This book showcases the absolute necessity of Khwaja Muinuddin Chishti in our conflicted times. Today, he is a signpost of unity; a reminder of the relevance of Sufism as a conduit of harmony and justice. These pages narrate the story of the founder of the Chishti Sufi Order in South Asia-who knew that hunger supersedes doctrines-and of his movement, which began in a mud hut over eight centuries ago. Muinuddin Chishti brought qawwali, the genre of Sufi devotional recitals, and the ideal of acceptance to the world. He discouraged religious supremacy and patriarchy by example-his wife was a central leader and his only daughter became a caliph-an aspect practised at his seat, but cast off by other shrines of his lineage. An elaborately researched oeuvre on the history, spiritual journey, mystical power and legacy of the 12th century Sufi giant-rich with accounts of Mughal devotees, monuments, rituals and over 200 unique, evocative photographs-Ajmer Sharif traces the life of the saint and reveals the living force of his shrine. Printed Pages: 176. 111513

Price: 24.20 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27251 Reema Abbasi; Foreword By Jawed Naqvi
Historic Temples of Pakistan: A Call to Conscience
Niyogi Books; New Delhi, India; 2014; 978938098491; First Edition; Paperback; New; 
Printed Pages: 296. 037892

Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27252 Reena Patel
Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2011; 8125042652; First Edition; Paperback; New; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 204 with b/w illustrations. 036681

Price: 7.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27253 Reena Shah
Movement in Stills: The Dance and Life of Kumudini Lakhia
MapinLit; Ahmedabad, India; 2005; 8188204420; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 318 with numerous b/w illustrations. 014325

Price: 12.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27254 Reena Singh
The Wedding Planner
Penguin/Viking; New Delhi, India; 2006; 0670058300; First Edition; Hardcover; New; New; 27 x 22 Cm Ashish Chawla 
Printed Pages: 194 with numerous colour illustrations. 027250

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27255 Reeta & Rupinder Khullar (Authors)
Enchanting India
R.K. Publications/TBI; New Delhi, India; 9789380625409; Hardcover; New; New; 
113067

Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27256 Reeta & Rupinder Khullar (Authors)
501 Images of Taj Mahal and Glimpses of Mughal Agra
R.K. Publications/TBI; New Delhi, India; 9789380625805; Softcover; New; 
113122

Price: 16.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27257 Reeta and Rupinder Khullar
Enchanting India
Frontline Books; New Delhi, India; 8190087096; First Edition; Hardcover; New; New; 23 x 29 Cm 
024849

Price: 21.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27258 Reeta Dutta Gupta
Rabindranath Tagore: The Poet Sublime
Rupa & Co.; New Delhi, India; 2002; 8171676871; First Edition; Hardcover; New; New; 13.5 x 16.5 Cm 
Printed Pages: 87. 014446

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27259 Reeta Grewal (ed.)
Five Thousand Years of Urbanization: The Punjab Region
Manohar in Association with Institute of Punjab Studies, Chandigarh; New Delhi, India; 2005; 817304614X; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 262 with b/w illustrations. 021984

Price: 16.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27260 Reeta Grewal and Sheena Pall (eds)
Precolonial and Colonial Punjab: Society, Economy, Politics and Culture
Manohar; New Delhi, India; 2005; 8173046549; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 498. 021985

Price: 23.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27261 Reggie Mcneal
Practicing Greatness: 7 Disciplines of Extraordinary Spiritual Leaders
Times Group Books; New Delhi, India; 2010; 8126525029; First Edition; Softcover; New; 
Spiritual leaders--clergy, lay, seminary, higher education--typically do not aspire to greatness, for fear of seeming to lack humility or seeming to presume to know God's plan for their lives. Yet greatness is just what churches, seminaries, and institutions of higher education need, just as much if not more so than secular corporations and organizations. Leaders need to know the ingredients of greatness, the 7 central disciplines they must cultivate if they are to move from good enough to truly great.Printed Pages: 192. 104785

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27262 Regina E. Holloman and Serghei A. Arutiunov (eds.)
Perspectives on Ethnicity (World Anthropology Series)
Mouton Publishers; The Hague, The Netherlands; 1978; 9027976902; First Edition; Hard Cover; As New; As New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 468 003583

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27263 Reginald & Jamila Massey; Foreword By Ravi Shankar
The Music of India
Abhinav Publications; New Delhi, India; 1993; 8170173329; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 190 with numerous b/w illustrations. 028994

Price: 5.59 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27264 Reginald A. Ray
The Awakening Body: Somatic Meditation for Discovering Our Deepest Life
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1611803713; Softcover; New; 
Joy and freedom are the essence of who we are—yet our conceptual filters keep us from connecting to this wonderful inherent truth about ourselves. But the solution to the problem is literally right at our fingertips (and feet, head, and ears): the body. When we learn to see through the mind-body dichotomy we also see through the unreality of the painful knots we tend to tie ourselves in.Reggie Ray presents here six fundamental practices that enable us to use the body itself as a supremely powerful tool for connecting us to the joyful reality of who we really are. These practices allow us to bypass the mental fabrications that keep us from experiencing our world and lead us directly to the richness of living a fully present, embodied human life. Printed Pages: 192. 111597

Price: 18.80 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27265 Reginald A. Ray
Indestructible Truth: The Living Spirituality of Tibetan Buddhism
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1570621667; Hardcover; New; New; 
113023

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27266 Reginald A. Ray; Foreword By Tulku Thondup
Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet (The World of Tibetan Buddhism: Volume Two)
Shambhala; Boston, USA; 2002; 157062917X; First Edition; Paperback; New; 15.5 Cms x 23 Cms 
This book provides an entrée into the Tantric (or Vajrayana) Buddhism of Tibet, as conveyed by Tibetan masters teaching in the West, and as received by their Western students. The Tantric tradition is a unique collection of lesser-known texts, concepts, and meditation practices that are usually made available only to experienced and specially initiated practitioners. The "Vajra World" (vajradhatu in Sanskrit) is a realm of indestructibility, the level of reality beyond all thought and imagination, all impermanence and change, which a fully realized person knows and inhabits. Used metaphorically, "Vajra World" refers to the traditional culture of Tibet and the unique spirituality that is its secret strength. Topics include: The tantric view of human nature and the external world The special role of the guru, or tantric mentor The preliminary practices that prepare the student for full initiation The major dimensions of Vajrayana practice, including visualizations, liturgies, and inner yogas The tradition of the tulku, or incarnate lama The lore surrounding the death of ordinary people and of saints The practice of solitary retreat, the epitome of traditional Tibetan Buddhism Secret of the Vajra World is the companion volume to the author's earlier book, Indestructible Truth: The Living Spirituality of Tibetan Buddhism. While that book focuses on the history, cosmology, philosophy, and practice of the more public, exoteric side of Tibetan Buddhism, this work treats its more hidden and esoteric aspects as they take shape in Vajrayana. Together, the two volumes provide a broad introduction to the major traditions of Tibetan Buddhism. Printed Pages: 540. 022675

Price: 29.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27267 Reginald Alva
Spiritual Renewal in Japan Journey of the Catholic Charismatic Renewal Movement
Christian World Imprints/B.R. Publishing Corporation; New Delhi, India; 2015; 9789351480518; First Edition; Hardcover; New; New; 
This is the first book which examines in depth the history and growth of the Catholic Charismatic Renewal Movement (CCRM) in Japan. The Charismatic Renewal Movement has registered a great success in Japan. It has touched the lives of many Japanese. It has helped them to have a freshness in their spiritual lives. This book studies actual cases of individuals who have experienced the fruits of renewal in their lives. The CCRM has the potential of turning the flame of the Holy Spirit into a mighty fire.Equipped with detailed Bibliography and supplementing Appendices this scholarly work also provides a critical analysis of the CCRM for its self-introspection and growth. The study concludes that though the CCRM has adapted itself to the situation of Japan, basic features of the Charismatic spirituality in it being intact. The book is a must have for those who are into International Studies, Religious Leaders, Historians, Christian Laity, Church Clergies, Researchers and all those who are somehow connected to the CCRM.Printed Pages: 327. 106407

Price: 18.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27268 Reginald Alva
The Spirituality of the Catholic Charismatic Renewal Movement (Christian Heritage Rediscovered: 4)
Christian World Imprints/B.R. Publishing Corporation; New Delhi, India; 2014; 9789351480068; First Edition; Hardcover; New; New; 
Soon after the end of the Second Vatican Council, the Charismatic Renewal spread in the Catholic Church in 1967. The Charismatic Renewal Movement, which had a modest beginning, had a phenomenal growth. This grace of the Holy Spirit has touched the lives of millions in all the continents. People of all nations, languages and cultures have had a tremendous experience of God, which has changed their lives. What is the spirituality of this movement that makes it so attractive among people? Has this spirituality truly enriched the spiritual lives of the people associated with it? This book seeks to answer these questions objectively and welcomes readers for further reflection.Printed Pages: 208. 106418

Price: 8.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27269 Reginald Farrer
In Old Ceylon
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1995; 812061027X; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 352 alongwith 15 plates and maps. 034542

Price: 18.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27270 Reginald Le May
Buddhist Art in South-east Asia: The Indian Influence on the Art of Thailand
Aryan Books International; New Delhi, India; 2004; 8173052603; Reprint; Hard Cover; New; New; 22 Cms x 28 Cms 
The aim of this volume is to present a connected history of different forms of Buddhist art which flourished in South-East Asia, especially Thailand, from the early years of Christian era up to the end of the sixteenth century. The book thus furnishes for the first time, a connected and comprehensive account of the art of Thailand (or Siam, as previously known) and also intimately connected arts of India, Burma, Cambodia, Indonesia and other neighbouring countries. In spite of the obscure history of Thailand and the dependence of its art on the other countries for inspiration, Dr. Le May has succeeded in putting together a reasoned and convincing account of over a period of 1500 years. As the origin of all the forms of Buddhist art found in South-East Asia are to be sought in India, it is essential to obtain a thorough knowledge of Indian Buddhist art as groundwork, which always had the remarkable capacity to adapt itself to the needs of every country, race and religion. Also, as the art of each and every one of these countries in South-East Asia is complimentary to the rest and a knowledge of each, such as this book provides, is indispensable to our understanding of the whole. The book also contains over 200 photographs selected to illustrate the different phases through which various art forms in Thailand have passed and also examples from India, Sri Lanka, Burma, Cambodia and Indonesia for comparison. It, thus not only interprets thoughts, theories, meanings and views on the origin, history, diffusion, structure and inter-relation, but also provides a guiding thread among the various styles and periods while giving an adequate and correct idea of the various schools and works of Buddhist art. Printed Pages: 188 with 208 halftone illustrations and 2 maps. 002882

Price: 44.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27271 Reginald Masey
Shaheed Bhagat Singh and the forgotten Indian Martyrs
Abhinav Publications/Kaveri Books; New Delhi, India; 817017547X; First Edition; Hardcover; New; New; 
THIS BOOK DETAILS THE EXPLOITS OF THOSE INDIANS whom the British establishment called terrorists, assassins and murderers. Most Indians, apart from the likes of Gandhi and his ilk. Printed Pages: 232. 107837

Price: 6.82 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27272 Reginald Massey
India's Dances: Their History, Technique and Repertoire
Abhinav Publications; New Delhi, India; 2004; 8170174341; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 315 with numerous colour and b/w illustrations. 003218

Price: 11.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27273 Reginald Massey
India's Dances: Their History, Technique and Repertoire
Abhinav Publications; New Delhi, India; 2004; 8170174341; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 315 with numerous colour and plates. 013067

Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27274 Reginald Massey
South Asia: Definitions and Clarifications
Abhinav Publications/Kaveri Books; New Delhi, India; 8170175046; First Edition; Hardcover; New; New; 
Of all the world's major regions South Asia is surely the most misunderstood and misinterpreted. Worse still, India llover embrace India with little or not understanding of the country. The ancient Hindus, much given to philosophy, mathematics, art and asttronomy, seem to have had no time for the writing of history. Printed Pages: 264. 107859

Price: 7.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27275 Reginald Massey
Azaadi!
Abhinav Publications/Kaveri Books; New Delhi, India; 8170174694; First Edition; Hardcover; New; New; 
"This fascinating collection of stories, anecdotes, observations and reminiscences presents, 107875

Price: 3.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27276 Reginald Massey
India's Kathak Dance: Past, Present, Future
Abhinav Publications/Kaveri Books; New Delhi, India; 8170173744; First Edition; Hardcover; New; New; 
"All the major dance styles of the Indian subcontinent share a common root system of ethical and aesthetic values. Hence no single style can claim to be ‘purer’ or ‘older’ than any other. Kathak- the style that grew, took shape and flourished in the northern regions of the subcontinent-has been misunderstood and misinterpreted on account of ignorance and prejudice from various quarters. This book sets out, therefore, to rectify incorrect perceptions by presenting historical facts and placing Kathak dance in its proper cultural context. 107908

Price: 9.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27277 Reginald S. Copleston; Edited By H.S. Sobti
Theravada Buddhism
Eastern Book Linkers; Delhi, India; 2008; 8178541491; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
024930

Price: 11.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27278 Rehana Ghadially
Urban Women in Contemporary India: A Reader
Sage Publications; New Delhi, India; 2007; 0761935207; First Edition; Paperback; New; 
This anthology explores the impact of globalization on Indian women and the struggle for gender equality. Since urban India has taken the initial benefit and brunt of globalization, the focus here is on urban women, particularly from the educated middle class. The two dozen essays in this book offer insights into: - gender identity, gender relations and conceptions of women - violence against women and conflict resolution - women and the media - neo-liberal globalization, from beauty pageants to working conditions - women and information and communication technologies - politics and women's political participation 'Women's work is never done,' said an African women's rights activist, 'Feminists' work will never ever be done.' This book reminds us that the road to the complete empowerment of women in India is still a long one. Printed Pages: 372. 028101

Price: 16.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27279 Reidar Dale
Organisations and Development: Strategies, Structures and Processes
Sage Publications; New Delhi, India; 2000; 0761994300; First Edition; Paperback; New; 
Printed Pages: 260. 028862

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27280 Reidar Dale
Development Planning: Concepts and Tools for Planners, Managers and Facilitators
Academic Foundation; New Delhi, India; 2006; 8171884911; First Edition; Hard Cover; New; New; 6 1/4" X 9 1/2" 
Printed pages: 236. 016433

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27281 Reidar Th. Christiansen
The Migratory Legends: A Proposed List of Types with a Systematic Catalogue of the Norwegian Variants (Folklore Fellows Communications 175)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; New; 
Printed Pages: 221. 113976

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27282 Reijo Byman
Curiosity and Exploration: A Conceptual Overview and Structural Modeling
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9525401049; New; 
The main purpose of the present study was to clarify the concept of curiosity, starting at theoretical level. Using conceptual analysis and the results of previous studies, it was possible to construct nine alternative conceptual models of curiosity. Confirmatory factor analysis (CFA) was used to investigate the statistical fit of the nine models. Theoretically oriented readers will benefit from a comprehensive review of the scientific study of curiosity and exploration. Printed Pages: 222. 114891

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27283 Reijo E. Heinonen
Aineenopettajankoulutus kulttuuripolitiikan ristivedossa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1987; 9519021655; New; 
Printed Pages: 187. 114892

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27284 Reiko Ohnuma
Bodily Self-Sacrifice in Indian Buddhist Literature
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120833600; First Edition; New; 15 x 23 Cm 
029488

Price: 20.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27285 Reine Cardaillac Kelly
A Descriptive Analysis of Gascon
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1973; First Edition; Paperback; Very Good; 19 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 214. 006012

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27286 Reineke Bok-Bennema and Peter Coopmans (eds.)
Linguistics in the Netherlands 1990
Foris Publications; Dordrecht, The Netherlands; 1990; 9067654922; First Edition; Paperback; Very Good; 17 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 164. AVT Publications Series: Volume 7. Slightly scratched covers. 006563

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27287 Reinhard Lullies
Greek Sculpture
Thames & Hudson; London, UK; 1957; First Edition; Hard Cover; Very Good; 24 x 32 Cm 
Bumped and scratched cover. Book in good condition. 038580

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27288 Reinhold Messner; Translated By Tim Carruthers
The Naked Mountain
Crowood Press Limited; Wiltshire, UK; 2002; 0-89886-989-5; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 315 with numerous colour and b/w illustrations. 009823

Price: 22.99 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27289 Reino Kero
Suomalaisina Pohjois-Amerikassa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1997; 9519266550; New; 
Reino Keron kirjoittama ”Suomalaisina Pohjois-Amerikassa” on toinen osa kaikkiaan 6-osaisesta Suomen siirtolaisuuden historiaa käsittelevästä teossarjasta. Tässä osassa perehdytään tarkemmin siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä elämään Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Julkaisussa käsitellään mm. siirtolaisten uskonnollisia ja poliittisia liikkeitä, raittius- ja osuustoimintaa, sanomalehdistöä ja muita julkaisuja, urheilu-, teatteri ja musiikkielämää, sodanaikaista Suomen avustustoimintaa ja yhteyksiä Suomeen sekä suomalaisuuden säilymistä ja jälkipolvien osallistumista ”juurtensa” vaalimiseen. Tarkastelu ulottuu nykypäivään asti. Printed Pages: 407. 114719

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27290 Reji D. Nair
Emerging Africa: Potential and Challenges Africa in the New Millennium
Concept Publishing Company Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2009; 8180695972; Hardcover; New; New; 
This book reviews the potential of Africa and the major challenges facing the continent in the new millennium. Analysing the nature and determinants of underdevelopment in Africa, the book discusses at length the major bottlenecks of the African agriculture in attaining a sustainable level of growth, food security challenges, the feasibility of rainwater harvesting, and sustainability of Nech Sar National Park through private participation, environmental conservation and eco-tourism promotion. It also deals with the trends, problems and prospects of employment situation, decentralization process, socio-economic impacts of HIV/AIDS, causes and consequences of mounting inflation, socio-economic results of OSHO Development-Oriented Emergency Food Aid Project, and Sub-Saharan African model of development. The impact of globalization on African economy has been evaluated as well. Printed Pages: 272. 112238

Price: 16.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27291 Rekha Chandra
Self Help to English Conversation
Goodwill Publishing House; New Delhi, India; 8172451261; Softcover; New; 
The purpose of this book is to tutor its reader to speak the English language confidently, correctly and effectively. The book sets the reader on the path of effective English conversation thus enabling him/her to master the language with considerable ease.Mrs. Rekha Chandra, the author of this book, is an experienced teacher, who has taught the English language not only within India but also abroad, her students being people from all walks of life. Printed Pages: 288. 108091

Price: 2.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27292 Rekha Daswani
Buddhist Monasteries and Monastic Life in Ancient India: From the Third Century BC to the Seventh Century AD)
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2006; 8177420674; First Edition; Hard Cover; New; New; 15.5 Cms x 23 Cms 
Printed pages: 341. 016299

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27293 Rekha Jhanji (ed.)
The Philosophy of Vivekananda
Aryan Books International; New Delhi, India; 2007; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
018872

Price: 10.70 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27294 Rekha Joshi Nee Misra
Aurangzeb: Attitudes and Inclinations
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1979; 8121502314; First Edition; Hardcover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
Aurangzeb, the last of the Great Mughals, has always fascinated and provoked historians. Many of his actions can be understood by trying to understand his mental make-up as it evoked during his formative years and various influences to which he was exposed when he was still a Prince. An humble attempt has been made in this book to separate and understand various strands of his psyche by analysing the moulding factors in his life. Printed Pages: 54. 002495

Price: 1.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27295 Rekha Pande (Ed.)
Women's Studies Narrative: Travails and Triumphs
Kaveri Book Service; New Delhi, India; 2016; 8189110446; Hardcover; New; New; 
111091

Price: 87.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27296 Rekha Rao
Science and Golden Ratios in Mandala Architecture
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2011; 8124605874; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 305 with numerous colour and b/w illustrations. 036696

Price: 21.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27297 Rekha Rao
Apsaras in Hoysala Art: A New Dimension
Aryan Books International; New Delhi, India; 2009; 8173053790; First Edition; Hard Cover; New; New; 22 x 28 Cm 
Printed Pages: 162 with 47 halftone illustrations. 031810

Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27298 Rekha Rao
Therapeutics in Indian Sculptures: Rank Vav- Patan
Aryan Books International; New Delhi, India; 2006; 817305312X; First Edition; Hard Cover; New; New; 22.5 Cms x 28.5 Cms 
Printed pages: 139. 016644

Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27299 Rekha Rao
Rani Ki Vav: The Abode of Bodhisattvas and Dakinis
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2014; 8177421352; Hardcover; New; New; 
Rani ki Vav - a seven storey stepwell in Patan, Gujarat, is a golden monument studded with beautiful sculptures of gods, goddesses and semi-divines, over 800 in number. The beautifully adorned male deities, hitherto acknowledged as various Brahmanical gods, have now been identified as bodhisattvas of five Dhyani Buddhas because of the presence of a mini-Buddha on top of each figure. The goddesses have been identified as various manifestations of Tara of Buddhist pantheon. Rekha Rao, in this extensive research work, has explored and analysed what these sculptures represent and their relation to Mahayana Buddhism. The innumerable sculptures of the young and charming apsara ? like figures are the spirits of enlightenment energy called dakinis. They are the powerful messengers of the art of cultivating healthy body and mind that keeps negativity away. A distinguishing feature of Rani ki Vav is that the divines and semi-divines have received equal attention and have been placed alternating each other at the same levels. The hidden and unique themes of Rani ki Vav, like the multiple figures of reclining gods, dakinis with snakes wound on their bodies, the association of Naga deities with Buddhism, mysterious shamanic practices that were in vogue during the 10th century, the powerful stages of kundalini and its chakras and their influence on human psyche, the significance of the geometric square patterns that even today run in the famous Patolasilks of this region, are all discussed in this book. The book proves valuable for the study of the heritage of Indian sculptural art and how the abstract and complicated themes related to evolution of mind are adopted in this utility stepwell. Printed Pages: 246. 113535

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27300 Rekha Sarin and Rajan Kapoor
Chai: The Experience of Indian Tea
Niyogi Books; New Delhi, India; 2014; 9789381523919; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 284. 037879

Price: 49.25 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  271 272   273  274 275 276 277 278 279 280  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie