Category: Municipal Engineering

Sort

Showing 1-11 of 11

Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO 1998

By: N/A

Price: $161.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1998

Seller ID: 116578

ISBN: 9519537422

Condition: New


Printed Pages: 197. View more info

Meluestekäsikirja

By: N/A

Price: $161.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 116583

ISBN: 952971002X

Condition: New


Liikenteen aiheuttaman meluhaitan torjuminen taajamissa on ollut viime aikoina useissa yhteyksissä esillä keskustelussa. Meluntorjunnassa ensisijaisena tavoitteena on melulähteen vaimentaminen. Meluntorjunta on edullisinta ja tehokkainta, jos se toteutetaan jo kaavoituksen yhteydessä. Kuitenkin olemassa olevassa ympäristössä lähes ainoaksi keinoksi jäävät meluesteet. Nyt ilmestynyt käsikirja on tarkoitettu suunnittelijoille ja päätöksentekijöille tietopaketiksi ja oppikirjaksi alaa opiskeleville. Se opastaa melutason määrittämiseen, meluntorjunnan tarpeen arvioimiseen ja esi... View more info

Katuvihreä-opas suunnitteluun, rakentamiseen ja Hoitoon

By: Aki Männistö

Price: $142.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 116582

ISBN: 9529719981

Condition: New


Katuvihreän historia on pitkä. Vuonna 1856 astui voimaan keisarillinen asetus puistokatujen eli bulevardien perustamisesta. Tässä julkaisussa katuvihreällä tarkoitetaan kaikkea katualueille istutettavaa kasvillisuutta. Katu ympäristönä on kasvillisuudelle erittäin vaikea ja haasteellinen eroten täysin tavanomaisista viheralueista. Tämän oppaan toivotaan tuovan lisäselvyyttä ja uusia menettelytapoja katuvihreän suunnitteluun, rakentamiseen ja hoidon erityiskysymyksiin. Printed Pages: 89. View more info

Kantava kasvualusta-katurakenne ja katupuun Kasvupaikka

By: Jenni Peurasuo Krook

Price: $134.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116585

ISBN: 9529710100

Condition: New


Tämä julkaisu on ensimmäinen pelkästään kantavaa kasvualustaa käsittelevä teos Suomessa. Julkaisussa kerrotaan, miten Helsingin Viikissä toteutettu, maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, kantavan kasvualustan ominaisuuksia tutkiva koekatuprojekti suunniteltiin ja toteutettiin. Kantava kasvualusta on samanaikaisesti katurakenne ja katupuun kasvualusta. Nyt siitä on kehitetty Suomen olosuhteisiin soveltuva versio. Se on elimellisesti kytköksissä kadun pinnoitteisiin, kalusteisiin, katupuihin ja varusteisiin. Printed Pages: 55. View more info

Kuntainfran Omaisuudenhallinta Pikaopas

By: Toim. Ville Alatyppö

Price: $284.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116587

ISBN: 9529710690

Condition: New


Oppaan tavoitteena on auttaa erityisesti suomalaisia kuntia hallitsemaan paremmin, taloudellisesti ja yhtäläisesti infraomaisuuttaan. Omaisuudenhallinnan tavoitteena on vastata vaadittuun palvelutasoon kustannustehokkaimmalla tavalla tulevat tarpeet ennakoiden. Omaisuudenhallinta pitää sisällään ne käytännöt, jotka liittyvät organisaation strategioiden harkittuun toteuttamiseen osana omaisuuden elinkaarta. Omaisuudenhallinta tulee ensisijaisesti ymmärtää johtamisen toimintamallina, jonka avulla organisaatio pystyy vastaamaan muun muassa asiakkaiden odotuksiin, kysyntään, rahoit... View more info

Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä Alueilla

By: Työryhmä Eija Kivilaakso

Price: $192.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116588

Condition: New


Tämä ohje on tarkoitettu katu- ja yleisillä alueilla tehtävien töiden tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen ohjeistukseksi. Ohjeissa on esimerkkisuunnitelmia väliaikaisista liikennejärjestelyistä katutyömaakohteissa. Kevyen liikenteen esteettömään kulkuun työmaan ohi on kiinnitetty erityistä huomiota. Printed Pages: 72. View more info

Betoniputkinormit 2001

By: Työryhmä Kari Haapaniemi

Price: $134.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 116580

ISBN: 9529710038

Condition: New


Normien uusimis- ja kirjoitustyön on suorittanut DI Matti Heikkinen. Printed Pages: 59. View more info

Katujen Ylläpito

By: Työryhmän pj. Jyrki Meronen

Price: $150.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116586

ISBN: 9529710119

Condition: New


Kadunpidon käsikirjan tekstissä on otettu huomioon kunnossa- ja puhtaanapitolain muutokset. Kirjan tavoitteena on olla käsikirja katujen ylläpidon tekijöille ja teettäjille. Lisäksi kirjan tavoitteena on olla oppikirja alan opiskelijoille, täydentävä ohjekirja kaavoittajille ja kadunsuunnittelijoille sekä tietokirja kunnan päättäjille. Printed Pages: 107. View more info

Betoni ja luonnonkivituotteet Päällysterakenteena

By: Ulla-Kirsti Junttila

Price: $161.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 116579

ISBN: 9525075028

Condition: New


Julkaisu käsittelee betoni- ja luonnonkivituotteiden käyttöä päällysterakenteena ja esittelee sekä suunnittelijoita että rakentajia silmälläpitäen kootusti rakenteiden suunnitteluperusteet, tuotteet, tuotteiden laatuvaatimukset, rakentamisohjeet ja valmiin rakenteen laatuvaatimukset. Julkaisu korvaa kymmenen vuotta vanhan Betoniset päällystuotteet ja reunatuet -käsikirjan. Printed Pages: 144. View more info

Katuympäristön Suunnitteluopas

By: Ulla-Kirsti Junttila

Price: $169.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 116584

ISBN: 9529710046

Condition: New


Teos on tarkoitettu kaikille ympäristösuunnittelijoille, -rakentajille ja alan opiskelijoille avuksi käytännön työhön paremman kaupunkiympäristön luomiseksi. Teoksen tavoitteena on tuoda esille merkittävimpien ympäristön osatekijöiden, kadunkalusteiden, kadun päällysteiden ja katuistutusten esteettistä suunnittelua ja rakentamista koskevia yleisiä periaatteita sekä yksityiskohtaista materiaali- ja mitoitustietoa. Lisäksi teoksessa tuodaan esille ympäristön toteutussuunnittelua edeltäviä hallintotoimia ja suunnitteluvaiheita, jotka vaikuttavat ympäristösuunnitteluun. Pr... View more info

Asemakaava-alueen Kiinteistötekniikka

By: Vuokko Eerolainen

Price: $134.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 116581

ISBN: 9529710054

Condition: New


Käsikirja on tarkoitettu kuntien palveluksessa oleville kiinteistö- ja maanmittausalan tehtäviä hoitaville sekä yrityksille, joiden toimiala käsittää mm. maankäyttöön, rakentamiseen, rakennuttamiseen ja kiinteistöhallintoon kuuluvia tehtäviä. Lisäksi teos soveltuu käytettäväksi oppikirjana. Printed Pages: 211. View more info