Category: Youth Research

Sort

Showing 51-81 of 81

Kirjoitettu Nuoruus

By: Toim. Ilona Kemppainen

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117433

ISBN: 952599404X

Condition: New


Lukemisesta ja kirjoittamisesta tuli 1900-luvun alkupuolella merkittävä osa suomalaisnuorten elämää. Samaan aikaan nuorisokirjallisuus vakiintui omaksi kirjallisuudenlajikseen. Nuorten kirjoituksissa, kirjallisuudessa ja lehdistökeskusteluissa käsiteltiin niin nuorten elämää ja sosiaalisia suhteita kuin tunteita ja poliittisia jännitteitäkin. Kirjoittamiseen ja lukemiseen vaikuttivat vuoden 1918 sisällissota ja toinen maailmansota. Nuoret lukivat ja kirjoittivat omatoimisesti, osana nuorten yhteisöjä ja kulttuureita. Samalla heidän ilmaisuunsa vaikuttivat aikuismaailman ideolog... View more info

Media Hanskassa: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja Liikunnasta

By: Toim. Jani Merikivi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117424

ISBN: 952717516X

Condition: New


Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta keskittyy tällä kertaa mediankäyttöön. Kyselytutkimuksen tarkoitus on parantaa ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä lapset ja nuoret itse antavat mediankäytölleen. Mediamaisema ymmärretään tutkimuksessa laajasti, joten kysymykset käsittelevät niin kirjojen lukemista kuin älypuhelinsovelluksiakin. Huolipuheen sijaan painoarvo on lasten ja nuorten omassa kokemuksessa – käyttävätkö he itse mielestään mediaa liikaa tai liian yksipuolisesti, mitkä ovat heille tärkeimpiä tapoja käyttä... View more info

Nuoret ja Ääni

By: Toim. Jussi Ronkainen

Price: $108.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117437

ISBN: 9525994139

Condition: New


Kirjan artikkeleissa tarkastellaan nuorten äänestämistä valtakunnallisesti ja Helsingin alueella, nuorten äänestysvalintoja sekä suosikki- ja inhokkipuolueita. Lisäksi pohditaan perheen ja kodin merkitystä alle 18-vuotiaiden poliittisen sosialisaation ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden taustalla. Kirjassa tutkitaan myös, miten nuoria käsiteltiin vaalien aikaan mediakirjoittelussa. Vaaleja ja nuoria koskevan mediapuheen analyysissä otetaan laaja ja kriittinen ote nuorten kansalaistamisprojektiin. Printed Pages: 112. View more info

Nuoruuden Sukupolvet

By: Toim. Kaisa Vehkalahti

Price: $92.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117444

ISBN: 9525994635

Condition: New


Teos tarjoaa vivahteikkaita näkökulmia suomalaisen nuoruuden historiaan ja nykypäivään. Kirjassa yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkimuksen ja historiantutkimuksen näkökulmat asettuvat elävään vuoropuheluun. Artikkelit valaisevat koulun ja muiden yhteiskunnan sopeuttavien instituutioiden ja yksilöiden välisiä törmäyksiä, sukupuolisuuksia eri vuosikymmeninä, musiikin merkityksiä sukupolvikokemuksena sekä ystävyyssuhteita ja työn arvoa nuorten elämässä. Printed Pages: 283. View more info

Oi Nuoruus

By: Toim. Kaisa Vehkalahti

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117445

ISBN: 952599466X

Condition: New


Antologian teksteistä muodostuu monikerroksinen ja moniääninen tarina siitä, miten nuoruuden merkitys ja nuorten paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ovat muuttuneet 1900-luvun alkupuolelta 2010-luvulle tultaessa. Esiin piirtyy henkilökohtaiselta tasolta kerrottu kertomus siitä, kuinka agraarinen yhteiskunta, jossa työnteko ja niukkuus loivat nuoruuden puitteet, muuntautui lyhyessä ajassa vauraaksi teollisuus- ja tietoyhteiskunnaksi. Nuorimman kirjoittajapolven teksteistä puolestaan avautuu puhutteleva näkökulma niihin paineisiin ja epävarmuuden ilmapiiriin, jossa tämän päivän n... View more info

"Kyllä politiikalle, mutta..."

By: Toim. Kari Paakkunainen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117459

ISBN: 9524424851

Condition: New


Teoksen taustamateriaalina on Suomen Gallupin heti vaalien jälkeen suorittama kyselytutkimus, johon osallistui 1002 18–30 vuotiasta suomalaisnuorta. Kyselytutkimuksen pohjalta tutkijat analysoivat tässä teoksessa nuorten käsityksiä politiikasta. Kirjoituksissa pohditaan Internet-sukupolven asenteita, vaalipassiivisen sukupolven nousua ja yhteiskunnallisten liikkeiden ja elämäntapavalintojen merkitystä nuorille kansalaisille. Lisäksi kirjoituksissa analysoidaan edustuksellista demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Printed Pages: 186. View more info

Arviointitutkimus ja Nuoriso

By: Toim. Kari Paakkunainen

Price: $65.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 117461

ISBN: 9519693084

Condition: New


Uudet toimijat ovat sekoittamassa poliittista keskustelua ja demokraattisia palautteen muotoja nuorisotoiminnan kentillä. Markkina- ja tulosvastuu sekä uudet asiantuntijat ovat astuneet esiin alueen tarkkailijoiksi ja voudeiksi. Samalla erilaiset arviointikäytännöt yllyttävät nuorisoalan toimijoita uusiin saavutuksiin. Evaluaatiosta haetaan usein helppoa ja objektiivista työkalua toiminnan tuloskeskusteluihin. Tässä esseekokoelmassa avataan arviointitutkimuksen jännitteitä, ja sen tekstit heijastelevat arviointitutkimusten käytäntöjä eri näkökulmista. Printed Pages: 207. View more info

Visuaaliset menetelmät lapsuuden-ja Nuorisotutkimuksessa

By: Toim. Marleena Mustola

Price: $92.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117415

ISBN: 9525994902

Condition: New


Digitalisoitumisen aikana lasten ja nuorten kulttuuri ja arki sisältävät visuaalista ainesta enemmän kuin koskaan. Myös tutkimuksessa on alettu käyttää entistä rohkeammin visuaalisia menetelmiä, etenkin osana lapsuuden- ja nuorisotutkimusta. Tässä teoksessa pohditaan visuaalisten menetelmien käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä. Eri aloilla toimivien tutkijoiden esimerkit havainnollistavat, kuinka visuaaliset menetelmät ovat edustettuina suomalaisen lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kentällä. Printed Pages: 230. View more info

Polarisoituva nuoruus?

By: Toim. Minna Autio

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117478

ISBN: 952546444X

Condition: New


Meneekö valtaosalla nuorista hyvin samalla kun pienelle osalle kasautuu erilaisia ongelmia, pahoinvointia ja vahingollista käyttäytymistä? Nuorten elinolot -vuosikirjassa kysymystä pohditaan useista eri näkökulmista. Kirjan yhdeksässä artikkelissa käsitellään muiden muassa nuorten osallistumista, prosesseja, jotka voivat horjuttaa heidän hyvinvointiaan sekä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden roolia nuorten tilanteiden määrittelijöinä, tuottajina ja muuttajina. Printed Pages: 197. View more info

Kuluttava Nuoruus

By: Toim. Minna Autio Petri Paju

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117471

ISBN: 9525464237

Condition: New


iKuluttava nuoruus/i tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskultttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen “riskien maantiedettä”. Printed Pages: 163. View more info

Annettu, otettu, itse Tehty

By: Toim. Mirja Määttä Tarja

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117493

ISBN: 9525464881

Condition: New


Teos kertoo tämän päivän nuorten vapaa-ajan käytännöistä sekä vapaa-ajan merkityksistä, tiloista ja instituutioista. Nuorten vapaa-ajan toiminta on erityisen merkityksellistä heille itselleen, kun se on omaehtoista ja kokeilevaa. Erilaiset, myös virtuaaliset, ystävyyssuhteet ovat nuorille tärkeitä. Nuorten vapaa-aika nähdään tärkeänä myös kasvattajien ja kansallisen hyvinvoinnin kannalta ja erilaisia aikuisten ohjaamia vapaa-ajan palveluita tarjotaan nuorille. Toisaalta nuorille tarkoitetut kunnalliset ja valtiolliset palvelut ovat etääntyneet nuorten arjesta ja vapaa-a... View more info

Muistikuvia 00-Luvusta

By: Toim. Olli Sinivaara

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117490

ISBN: 9525464679

Condition: New


Teoksessa pohditaan nuoruuden olemusta 2000-luvun alun perspektiivistä. Teos koostuu vapaamuotoisista esseistä, artikkeleista ja novelleista, joiden kirjoittajina on nuoria kirjailijoita ja tutkijoita. Tekstit piirtävät niin laajempia historiallisia kaaria kuin omakohtaisia ja yksilöllisiä kuvia nuoruudesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Antologiassa liikutaan 2000-luvun nuoruuden globaalista ympäristöstä Suomen alueellisiin eroihin, koko länsimaisen kulttuurin makrotasolta pienten kulttuurierojen mikrotasolle. Printed Pages: 177. View more info

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä

By: Toim. Päivi Armila

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117419

ISBN: 9527175054

Condition: New


Reunamerkintöjä hylkysyrjästä on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. Tarkastelun lähtökohta on alue-, tasa-arvo- ja nuorisopoliittisesti kriittinen: reuna-alueilla nuorten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi koulutukseen, harrastuksiin tai kansalaistoimintaan ovat selkeästi niukemmat kuin kaupungeissa. Ydinkysymykseksi nousee liikkumisen vaikeus sekä julkisen tilan puute, jotka tekevät nuorten arjesta monella tavalla työlästä ja rajoitettua. Hylkysyrjässä elämästä kuitenkin tehdään elettä... View more info

Kamppailuja jäsenyyksistä

By: Toim. Päivi Harinen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117452

ISBN: 9525464083

Condition: New


Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää nykypäivän Suomessa. Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Printed Pages: 358. View more info

Ovet auki!

By: Toim. Päivi Harinen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117481

ISBN: 9525464539

Condition: New


Teoksessa pohditaan nuorten vapaa-ajan ympäristöjä ja kansalaistoimintaan osallistumista. Tarkastelun kohteena on erityisesti organisoitu ja ohjattu nuorten vapaa-ajan toiminta. Lisäksi ruoditaan monikulttuurisuuteen liittyvän käsitteistön rajallisuutta sekä herätellään uusia ajatuksia nuorisopolitiikan ja nuorisotyön mahdollisuuksista monikulttuurisen solidaarisuuden rakentamisessa. Printed Pages: 226. View more info

Arjen jäljillä

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117417

ISBN: 952599497X

Condition: New


Nuorisobarometri 2015:n teemana on arjenhallinta. Sen kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriintuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta luottamuksesta. Nuorisobarometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä. Arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin... View more info

Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri 2016

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117428

ISBN: 9527175275

Condition: New


Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Tällä kertaa barometrin aiheena on tulevaisuus. Suhtautuvatko nuoret tulevaisuuteen valoisasti vai synkästi? Mistä on unelmat tehty? Entä mikä tulevaisuudessa huolestuttaa? Muun muassa näihin kysymyksiin antaa vastauksia tulevaisuuteen tähyävä Nuorisobarometri 2016 Katse tulevaisuudessa. Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole suuresti muuttuneet vuosien aikana, vaan hyvät ihmissuhteet ja työpaikka ovat edelleen toivelistan kärjessä. Työ he... View more info

Ihmisarvoinen Nuoruus

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117447

ISBN: 9525994759

Condition: New


Teos pureutuu yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen paljastuu niin yleiseksi, että sitä voi pitää jopa nuorten arkea leimaavana piirteenä. Yleisyyden ohella julkaisussa selvitetään monipuolisesti syrjinnän saamia muotoja, paikkoja, syitä, syrjintään puuttumista ja sen seurauksia niin uhreille kuin tekijöillekin. Osoittautuu, että nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä moniin pahoinvoinnin osoittimiin. Syrjinnän uhreilla on myös muita enemmän säännöllisiä terveysoireita, ja he ovat keskimääräistä tyytymättömämp... View more info

Puolustuskannalla

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117491

ISBN: 9525464806

Condition: New


Tämän vuoden Nuorisobarometrin teemana ovat nuorten näkemykset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä turvattomuuden kokemuksista yleisemminkin ja siitä, mikä Suomessa on puolustamisen arvoista. Lisäksi barometri tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, kuten nuorten puoluekannatuksesta ja poliittisista asenteista. Erillisissä artikkeleissa käsitellään muun muassa EU:n siviilikriisinhallintaa, naisten roolia armeijassa ja suomalaisen pasifismin historiaa. Printed Pages: 266. View more info

Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja Kohteina

By: Toim. Sanna Aaltonen

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117431

ISBN: 9527175488

Condition: New


Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten aikuisten tarpeisiin? Mikä on nuorten aikuisten asema palveluiden käyttäjinä? Miten palveluntarjoajat kykenevät hyödyntämään nuorilta kerättyä tietoa?Käsillä olevassa Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina -kokoomateoksessa etsitään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kirjassa avataan nuorten aikuisten ja hyvinvointipalvelujen suhteita sekä tilastotietoon että arkisiin kokemuksiin perustuvien tuoreiden tutkimusten kautta.Teos on suunnattu asiantuntijoille... View more info

Teknologisoituva Nuoruus

By: Toim. Sonja Kangas

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117468

ISBN: 9525464059

Condition: New


Teos tarjoaa moniulotteisen kokonaiskuvan nuoruudesta uuden teknologian aikakaudella. Nuorten teknologisoituvaa elämää tarkastellaan koulun ja nuorisotyön, kodin, työelämän, vapaa-ajan sekä tunteiden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Esille tuodaan arjen nautintoja ja elämyksiä, vastarintaa, vaikeuksia sekä pelkoja. Printed Pages: 143. View more info

Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut Kentät

By: Toim. Suvi Raitakari

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117485

ISBN: 9525464601

Condition: New


Artikkelikokoelman puheenvuoroja yhdistää kahden ammattikunnan välisten rajapintojen esiin nostaminen. Kirjoittajina toimivat sekä sosiaalityön että nuorisotyön tutkijat, opettajat ja ammattilaiset. Sosiaalityön ja nuorisotyön välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastellaan niin ammattikäytäntöjen ja nuorten kohtaamisen kuin hallinnoinnin ja lainsäädännön näkökulmista. Myös nuorten omia jäsenyyksiä tuodaan esiin. Printed Pages: 206. View more info

Aikuistumisen Pullonkaulat

By: Toim. Tapio Kuure

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 117488

ISBN: 9519843353

Condition: New


Nuorten elinolot -vuosikirja tarjoaa kattavan kuvauksen nuorten elinolojen kehittymisestä lähes koko 1990-luvulta. Kirja näyttää keskeisen tilastollisen aineiston valossa 1990-luvun suuntaukset ja luotaa samalla uudelle vuosituhannelle. Tilastollista aineistoa syventävät ja tulkitsevat suomalaisten tutkijoiden artikkelit, jotka käsittelevät nuorten kulutusta, asumista, koulutusta, sijoittumista työmarkkinoille sekä perhe- ja parisuhteita. Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa ja näkökulmia nuorisotyön ammattilaisille, päättäjille, opettajille, kasvattajille ja tutkijoille. Suuri ... View more info

Nuorisotyötä on tehtävä

By: Toim. Tommi Hoikkala

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117476

ISBN: 9525464318

Condition: New


Teoksessa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu. Teos auttaa löytämään uusia toimintaideoita ja menetelmiä nuorisotyön laaja-alaiselle kentälle. Sen avulla voidaan hahmottaa nuorisotyöntekijöiden muuttuvaa toimenkuvaa ja peilata nuorisotyön nykymuotoja sen moninaisiin perinteisiin. Teoksessa valaistaan nuorisotyön suhdetta muihin nuorten kanssa toimiviin ammattikuntiin kuten opetus-, kulttuuri-, sosiaali- ja liikuntasekt... View more info

I am Fire but my Environment is the Lighter

By: Tomi Kiilakoski

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117422

ISBN: 9527175062

Condition: New


The pressing issues that young people face appear different when seen from the perspective of urban centers or far-flung rural locations. This study focuses on the very north of the Barents Region, examining the conditions, youth cultures, and the everyday life of the young residents in three locations in Finland, Norway, and Russia. The issues of locality, mobility, and engagement are examined by analyzing artworks produced by the youth of the region. The stud provides insight on how the young people themselves see their lives in the Barents Region and analyses the youth policy implications o... View more info

Demokratiaoppitunti

By: Tomi Kiilakoski

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117435

ISBN: 9525994058

Condition: New


Teoksessa lasten ja nuorten osallisuutta tarkastellaan sekä yhteisöllisyyttä rakentavana ja putoamista ehkäisevänä sosiaalisena toimintana että poliittisena toimintana, jossa jaetaan valtaa ja päätetään yhteisistä asioista. Demokratiassa toimimisen mahdollisuuksia tulisi olla lapsille ja nuorille tarjolla monipuolisesti: demokratiaan kuuluu edustuksellisen, osallistuvan, keskustelevan ja suoran päätöksenteon lisäksi myös ajoittaista vastarintaa. Teoksessa osoitetaan kuntien osallisuustyön nojanneen tähän asti yksipuoliseen keinovalikoimaan. Osallisuustoiminnan vaikuttavuutt... View more info

Finnish Youth Research Anthology 1999-2014

By: Tommi Hoikkala

Price: $104.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117418

ISBN: 9525994937

Condition: New


This book is a compilation of peer-reviewed articles in English by youth researchers connected to the Finnish Youth Research Network (FYRN) that have been published during 1999–2014. The book showcases the achievements of the vibrant youth research community in Finland. The book provides an overview of the Finnish youth research system and its fields. It contains an abundance of interesting articles from which to choose. The topics range from life cycle, social worlds and generation; scripts, discourses and narratives on youth; institutions and practices; media and consumption; ethnicity and... View more info

Beyond Health Literary

By: Tommi Hoikkala

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117469

ISBN: 9525464172

Condition: New


This book describes a theoretical and practical approach to the health literacy of young people with a focus on youth cultures, health policy and prevention programs. This forms a broad thematic area, and thus the 20 articles in this book consider many different questions concerning youth, health and health promotion. Printed Pages: 395. View more info

Varhaisnuorten normirikkomukset-ongelma vai osa nuoruutta?

By: Venla Salmi

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117463

ISBN: 9525464091

Condition: New


Teoksessa valotetaan nuorten norminvastaisen toiminnan laajuutta ja kuvataan, millaisia merkityksiä nuoret itse antavat tällaiselle toiminnalle. Nuorten vaihtelevia suhtautumistapoja lähestytään vahingontekojen, varastamisen, väkivallan ja päihteiden kautta. Kirja osoittaa, että nuorten rikoskäyttäytyminen on vahvasti ryhmätoimintaa, jossa vertaisryhmän merkitys on suuri. Printed Pages: 258. View more info

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä

By: Veronika Honkasalo

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117432

ISBN: 9525464970

Condition: New


Teoksessa puretaan Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kanuuna) kahden kehittämishankkeen (2009–2011) tuloksia. Talotyön kehittäminen ohjaa nuorisotyöntekijöitä suuntautumaan enemmän alueelliseen työhön yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö on edellyttänyt myös nuorisotyöhön liittyvän hiljaisen tiedon käsitteellistämistä – talotyön merkityksen avaamista ammattirajat ylittävissä keskusteluissa. Nuorisotyön monikulttuurisuutta käsittelevässä hankkeessa pyrittiin aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen laajentamaan työntekijöiden... View more info

Johdatus Nuorisotutkimukseen

By: Vesa Puuronen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 117465

ISBN: 951768021X

Condition: New


Johdatus nuorisotutkimukseen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan nuorison ja nuoruuden historiasta, nuorisotutkimuksen kehityksestä sekä keskeisimmistä nuorisoa koskevista teorioista ja tutkimustuloksista. Printed Pages: 243. View more info