Category: Youth Research

Sort

Showing 1-50 of 81

Savuton Tuki

By: Anne Puuronen

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117427

ISBN: 9527175267

Condition: New


Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. Savuton tuki julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsiva¨ssa¨ nuorisotyo¨ssa¨ ja nuorten tyo¨pajoilla. Järje... View more info

Ei pala, palaa, ei pala...

By: Anne Puuronen

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117439

ISBN: 9525994120

Condition: New


Kirja kertoo tupakkavalistuksen ja nuorten tupakoimista koskevien valintatilanteiden kohtaamisista. Tupakkavalistuksen vaikuttavuutta arvioidaan kirjassa nuorten valistusmuistojen kautta. Tarkasteltavana ovat myös koulujen ja oppilaitosten mielipideilmapiirit ja ammatilliset käsitykset nuorten tupakoimattomuuden edistämisen yhtenä osatekijänä. Kirjan aineistoina ovat kysely nuorten valistusmuistoista, otokset erilaisista valistusmateriaaleista ja eri toimialojen tupakkavalistusasiantuntijoiden haastattelut. Printed Pages: 242. View more info

Etsivän Katse: Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen-näkökulmia käytännön työstä

By: Anne Puuronen

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117441

ISBN: 9525994481

Condition: New


Teos kertoo monipuolisesti etsivän nuorisotyön käytännöistä joiden keskiössä on tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa tehtävä kohtaamistyö. Alan kehittämisen kannalta tarkastellaan etsivän nuorisotyön suhdetta koulu- ja oppilaitosyhteistyöhön, perhetyöhön ja nuorisoterveyden kysymyksiin. Tarkastelun lähtökohtana ovat etsivää nuorisotyötä tekevien haastattelut ja heidän omaa työtään koskevat pohdintansa. Teos on puheenvuoro nuorisotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen. Tarkoituksena on myös esitellä perustellusti näkemys, jonka mukaan nuorisolähtöisen... View more info

Rasvan Tyttäret

By: Anne Puuronen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117455

ISBN: 9525464113

Condition: New


Kirjassa keskustellaan anoreksiasta yhteiskuntasuhteena. Se tarkastelee anoreksiamerkityksiä ja niiden sosiokulttuurista dialogisuutta ajan suomalaisessa yhteiskunnassa. Minkälaisesta suhteesta omaan terveyteen ja minkälaisesta osallisuudesta yhteiskunnalliseen elämään anorektisuus kertoo? Kirja vastaa, että anorektinen yhteiskuntasuhde kertoo liian hyvin omaksutusta terveydenlukutaidosta sekä yhteiskunnallisiin normeihin ja arvoihin liian sitoutuneesta sosiaalistumisesta. Teos on yhteiskunnallinen puheenvuoro, joka kyseenalaistaa nyky-yhteiskunnan suorituskeskeisen ja ihannoidun terve... View more info

Arkipäivän rasismi Koulussa

By: Anne-Mari Souto

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117492

Condition: New


Tutkimus osoittaa, että rasismi jäsentää ja muokkaa monin tavoin nuorten tapoja nähdä ja kohdata toisiaan sekä muodostaa ryhmäsuhteita. Teoksessa käsitellään myös sitä, kuinka koulussa kysymykset rasismista ja sen seurauksista häivytetään näennäisesti neutraalin kulttuurieropuheen alle. Maassa maan tavalla -periaatteeseen vetoaminen on keskeisimpiä tapoja tukahduttaa keskustelua kulttuurisesti joustavista pelisäännöistä. Teos valottaa myös sitä, kuinka sosiaalisesti riskialtista on tavallisen suomalaisuuden normin kyseenalaistaminen. Printed Pages: 224. View more info

History of Zoology in Finland 1828-1918

By: Anto Leikola

Price: $97.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117494

ISBN: 951653385X

Condition: New


Printed Pages: 174. View more info

Etnisyyden merkityksiä nuorten Vertaissuhteissa

By: Antti Kivijärvi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117448

ISBN: 9525994791

Condition: New


Yhteiskuntatieteissä etnisyyttä pidetään sukupuolen, luokan ja iän ohella keskeisenä ihmisten välistä sosiaalisuutta ohjaavana kategoriana. Antti Kivijärvi tutkii väitöskirjassaan erityisesti etnisyyden saamia merkityksiä nuorten vertaissuhteissa eri puolilla Suomea nuorisotyön konteksteissa. Tutkimuksessa perehdytään yhtäältä etnisyyden merkityksiin nuorten vuorovaikutusta kehystävinä erontekoina ja toisekseen näiden erontekojen seurauksiin maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmasta. Suomea voidaan pitää uutena eurooppalaisena maahanmuuttomaana, jossa etnisyyteen ... View more info

Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja Arviointiin

By: Anu Gretschel

Price: $103.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117420

ISBN: 9527175011

Condition: New


Kotimaisessa ja ulkomaisessa nuorisotoimialan keskustelussa alan arvioinnin on pitkään todettu olevan myös muita toimialoja hankalampaa. Nuorisotyön arviointia vaikeuttaa sen pohjautuminen kasvatukselliseen vuorovaikutukseen, jota on haasteellista toistaa yksiselitteisesti samana pysyvänä arvioinnin kohteena. Teoksen mukaan nuorisotyön arviointiin on välttämätöntä mahduttaa mukaan sellaisia arviointielementtejä kuin vuorovaikutussuhteen satunnaisuus, työn vaihtuvat toimintaympäristöt ja tilanteet, nuoren elämäntilanteen ja iän mukaan muuttuvat tarpeet, odotukset ja tavoittee... View more info

Suomalaiset Kansainvälisesti Adoptoidut

By: Heidi Ruohio

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117423

ISBN: 9527175119

Condition: New


Kansainvälinen adoptio on usein mediassa näkyvä aihe, joka herättää ihmisissä tunteita ja mielipiteitä. Silti aiheesta on Suomessa toistaiseksi vähän tutkittua tietoa. Adoptiota lähestytään sekä mediassa että tutkimuksissa useimmiten perheenperustamisen näkökulmasta, ja samalla ohitetaan ne, joille adoptio tapahtuu – eli adoptoidut itsensä. Heidi Ruohio tarkastelee 24 aikuisikäisen kansainvälisesti adoptoidun parissa tehdyn haastattelun perusteella, millaisia merkityksiä adoptoitujen biologinen syntyperä saa erilaisissa ympäristöissä sekä millaisia perheeseen ja kan... View more info

The World View of Young People

By: Helena Helve

Price: $116.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1993

Seller ID: 117467

ISBN: 9514106970

Condition: New


Printed Pages: 347. View more info

Mixed Methods in Youth Research

By: Helena Helve

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117470

ISBN: 9525464229

Condition: New


Bringing together authors from different countries, this book combines assessments of the methodology and practice of youth research with an assortment of perspectives on the evolution of distinctive forms of youth research. The chapters here are intended to promote inter-cultural understanding and cross-fertilization among the different theoretical, substantive and methodological perspectives in the field. Printed Pages: 282. View more info

Pitää pään kasassa Työttömyysaikana

By: Helena Huhta

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117450

ISBN: 9525994856

Condition: New


"Pitää pään kasassa työttömyysaikana" on tutkimus työttömien nuorten liikunnasta. Tutkimusraportti käsittelee sitä, miten liikunnan harrastaminen muuttuu niin laadullisesti kuin määrällisesti nuoren jäätyä työttömäksi. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa liikunnan merkityksiä työttömyyden kehystämässä elämäntilanteessa, liikuntaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä, erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikuntamahdollisuuksiinsa ja heidän suhtautumistaan työttömyysalennuksiin. Samalla tuodaan esiin nuorten pohdintoja liik... View more info

Myöhäismoderni Nuorisokulttuuri

By: Jaana Lähteenmaa

Price: $51.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 117464

ISBN: 9519843345

Condition: New


Nuorten alakulttuurit kumpuavat vuosituhannen vaihteen Suomessa muusta kuin yhteiskuntaluokista ja niiden ristiriidoista. Nuorisokulttuuri-ilmiöillä on yhteys sosiaalisiin muutoksiin ja ajan henkeen laajemminkin. Tämä kirja on laajan, empiiristä tutkimusta sisältävän sosiologian väitöskirjan yhteenveto. Teoksessa Jaana Lähteenmaa kokoaa ja kehittää kymmenen vuoden aikana tekemiään tulkintoja myöhäismodernista nuorisokulttuurista. Printed Pages: 105. View more info

Musiikkifanius ja modernisoituva Nuoruus

By: Janne Poikolainen

Price: $93.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117414

ISBN: 9525994872

Condition: New


Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus tarkastelee popmusiikin fanikulttuurin syntyä ja kehitystä Suomessa 1950?1970-luvuilla. Teos lähestyy faniutta monipuolisesti ilmiön eri tasoihin pureutuen. Fanikulttuurin puitteita, faneja koskevia mielikuvia ja fanien identiteettityötä käsitellään esimerkiksi nuorten musiikinkulutuksen muotojen, samaistumisen ja sukupolvikapinan kysymyksien sekä hysteerisen teinitytön, bändärin ja rock-diggarin stereotyyppisten hahmojen näkökulmasta. Tutkimus perustuu laajaan muistitieto- ja aikalaisaineistoon, joka ulottuu erilaisista kirjoituskeruista... View more info

Myönteinen Tunnistaminen

By: Jouni Hälki

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117416

ISBN: 9525994910

Condition: New


Onko ongelmien varhainen havaitseminen ja niihin nopeasti puuttuminen aina hyvästä? Myönteinen tunnistaminen esittää ongelma- ja yksilökeskeisyydelle vaihtoehtoisen näkökulman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja heille tarjottavan tuen suuntaamiseen. Teoksessa valotetaan yhteisölähtöisiä arkisen tuen muotoja ja pyritään edistämään niiden aktiviista hyödyntämistä ammatillisissa käytännöissä. Kirja perustuu laajamittaiseen tutkimustyöhön ja nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Prin... View more info

Nuoret Yrittävät

By: Leena Haanpää

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117436

ISBN: 9525994090

Condition: New


Teoksessa pohditaan yrittäjyyttä moniulotteisesti nuorten arvo-, asenne- ja kokemusmaailman kautta. Raportti perustuu niin yrittäjinä toimivien nuorten haastatteluihin kuin kansainväliseen vertailuaineistoon nuorten asenteista yrittäjyyttä ja yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa kohtaan. Tutkimus esittelee tapausesimerkkejä nuorista yrittäjistä, jotka ovat havainneet yrittäjyysmahdollisuuden ja toteuttavat tarjoutuvia mahdollisuuksia sen puitteissa luovasti ja rohkeasti. Vertailuaineisto koostuu suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten arvoja, asenteita ja ri... View more info

Erilaisuuden Hierarkiat

By: Leena Suurpää

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 117458

ISBN: 9525464008

Condition: New


Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa kuvataan ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. Aihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta. Printed Pages: 261. View more info

Ääniä ja Aänettömyyttä Palvelukentillä

By: Marja Peltola

Price: $35.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117430

ISBN: 9527175291

Condition: New


Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä kokoaa yhteen lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaa tutkimusperusteista tietoa ja tarkastelee sitä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen näkökulmista käsin. Katsausta varten on käyty läpi 224 vuosina 2000–2016 julkaistua tutkimusta ja ... View more info

Roolipelaaminen: Eläytymistä ja Fantasiaharrastusverkostoja

By: Merja Leppälahti

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117483

ISBN: 9525464563

Condition: New


Teos tarjoaa tiiviin tietopaketin roolipelien monimuotoisesta maailmasta. Roolipelit ovat osa laajaa harrastusten verkostoa, johon voi kuulua monenlaista toimintaa miniatyyripeleistä animeharrastukseen. Yhteiset harrastukset muodostavat verkostoja myös pelaajien välille. Printed Pages: 99. View more info

Exceptional Life Courses

By: Mikko Salasuo

Price: $92.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117421

ISBN: 9527175038

Condition: New


The aim of this book is to understand those complex life course mechanisms and processes that have led 78 athletes and 29 young artists to success in 2000s Finland. Besides the successful athletes, the researchers look into the dropout of 18 particular athletes. Furthermore, the research sheds light on the particular challenges faced by athletes with a multicultural background. The study is unique in the international context, as the researchers were able to reach an exceptionally large number of the best Finnish athletes and artist of different fields. Printed Pages: 273. View more info

Pakko riittää

By: Minna Autio

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 117466

ISBN: 9519843388

Condition: New


Nuorten maksuhäiriöt eivät johdu pelkästään holtittomasta kulutuksesta kuten on väitetty, vaan taustalla on usein monia syitä, esimerkiksi työttömyys, pienituloisuus ja kulutusluotot. Nuoret eivät ole päässeet nauttimaan 1990-luvun nousukaudesta: alle 30-vuotiaiden tulotaso oli vuonna 1998 lamavuosien tasolla, kun taas yli 30-vuotiaiden tulot olivat selvästi nousseet. Teos antaa lisätietoa nuorten kuluttamisesta käytävään keskusteluun. Kirja pyrkii myös poistamaan stereotypioita nuorten rahankäytöstä ja asenteista. Printed Pages: 231. View more info

Kuluttajuuden rakentuminen nuorten Kertomuksissa

By: Minna Autio

Price: $103.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117473

ISBN: 9517468083

Condition: New


Tutkimuksessa tarkastellaan 15–19-vuotiaiden nuorten kirjoittamia kuluttajatarinoita sekä heidän käsityksiään vihreästä kuluttamisesta. Suomalainen harkitsevuuteen ja säästäväisyyteen perustuva kuluttajaihanne näyttää vaikuttavan kuluttamista koskevaan tarinavarantoon ja kulutuskielen ilmauksiin myös nuorten puheessa. Kulutuksen nautinto ja tuhlauksen ilo eivät ole niin leimallista runsauden keskellä eläville nuorille kuluttajille kuin usein ajatellaan. Maltillinen ja kontrolliin perustuva kuluttajuus on hyve. Printed Pages: 176. View more info

Katukulttuuri

By: Pauli Komonen

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117438

Condition: New


Teoksessa tarkastellaan laaja-alaisesti ja monitieteisesti erilaisia nuorisokulttuurisia ryhmiä 2000-luvun Suomessa. Yhdentoista artikkelin muodostama kokonaisuus pureutuu sekä alkuperältään vanhempien alakulttuurien nykymuotoihin (metalli, gootit, streittarit, hiphop, rap, graffiti, huumekulttuuri) että selvästi uudempiin ilmiöihin (japanilainen populaarikulttuuri, nuorten kilpapelaaminen, "pissismi"). Kirja sisältää myös laajan johdantoluvun, joka tarjoaa lukijalle näkymän kansainvälisen ja kotimaisen alakulttuuritutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Printed Pages:... View more info

Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä Kunnissa

By: Petri Cederlöf

Price: $83.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117457

ISBN: 9525464148

Condition: New


Kirja kuvaa ja jäsentää kuntien nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien toimijoiden työtä sekä kunnallisen nuorisotyön sisältöä, asemaa ja haasteita 19 kunnassa. Lisäksi kirjassa arvioidaan kriittisesti suomalaisen nuorisopolitiikan tavoitteita suhteessa nuorisotyöntekijöiden arkeen. Keskeiseksi haasteeksi määrittyy työn tehtävien ja sisällön käytäntölähtöinen, määrätietoinen selkiyttäminen. Printed Pages: 418. View more info

Seutuyhteistyön mahdollisuudet nuorisotyössä

By: Petri Cederlöf

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117462

ISBN: 9525464164

Condition: New


Kirja kuvaa ja jäsentää toiminnan sisältöjä ja monia nuorisotyön käytäntöjä sekä seuraa toimintatavan ja toimijaverkoston kehittymistä. Seutuistumiskehityksen yleistä luonnetta ja aluepolitiikkaa tarkastellaan kriittisesti suhteessa nuorisotyön asemaan ja haasteisiin. SENU:n (seutukunnallinen nuorisotoimi) toimintamalli ja huomiot siitä tarjoavat paitsi nuorisotyölle myös muille aloille sekä lupaavia esimerkkejä että kriittisiä näkemyksiä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Printed Pages: 521. View more info

Valtavirran tuolla Puolen

By: Petri Paju

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 117456

ISBN: 9519843361

Condition: New


Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä. Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia. Kirjoittajat kuvaavat seikkaperäisesti ja haastavasti, millaiset nuoria koskevat näkökulmat aukeavat suomalaisessa syrjäytymiskeskustelussa. Ovatko nuoret vain lasku yhteiskunnalle, tehokas työtä tekevä tuotannollinen resurssi, kunnon kansalaiseksi koulivan kasvatuksen kohde vai nuoria yksilöit... View more info

Valmiiseen Tulleet

By: Päivi Harinen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 117460

ISBN: 9519843302

Condition: New


Päivi Harisen kirja osallistuu kansalaisuudesta käytävään julkiseen keskusteluun tuomalla esiin nuorten näkökulmaa. Kirjassa kansalaisuudesta puhuvat sekä itäisessä Suomessa asuvat lähiönuoret että Suomessa asuvat nuoret kaksoiskansalaiset. Kansalaisuudessa myös nuorten näkökulmasta katsottuna näyttää olevan kysymys identiteetistä ja oikeuksista, ei valtion jäsenyydestä tai poliittisesta osallistumisesta. Printed Pages: 280. View more info

Tappelua takapenkillä

By: Päivi Heikura Harinen

Price: $53.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117480

ISBN: 9525464490

Condition: New


iTappelua takapenkillä/i kokoaa yhteen erään nuorisotoimen pienryhmähankkeen annin erityisesti haasteellisten nuorten ohjaustyön näkökulmasta. Kirja perustuu levottomien poikaryhmien ohjaajien kokemuksiin monista ohjaustyössä kohdattavista konkreettisista ongelmista. Nämä kokemukset osoittavat, että ryhmäohjausteorioista ei välttämättä ole hyötyä silloin, kun toimitaan arvaamattomasti ja ennakoimattomasti käyttäytyvien nuorten parissa. Printed Pages: 102. View more info

Lähentelyistä Raiskauksiin

By: Päivi Honkatukia

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 117453

ISBN: 9519843337

Condition: New


Kirjassa kuunnellaan ja tulkitaan tyttöjen kokemuksia sukupuolten välisistä jännitteisistä suhteista. Kirjoittajat purkavat auki tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa sosiologian, oikeustieteen ja naistutkimuksen näkökulmista. He antavat äänen tyttöjen sellaisille elämänkokemuksille, joita on suomalaisen tieteen ja yhteiskunnan kentillä kuunneltu vain vähän. Kirjassa käsitellään aihetta yksilön arjen näkökulmasta sekä hahmotellaan sitä kulttuurista ja historiallista ilmastoa, jossa seksuaalinen vuorovaikutus tapahtuu. Printed Pages: 175. View more info

Asfalttiprinssit-Tutkimus Skeittareista

By: Päivi Itkonen Harinen

Price: $34.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117474

ISBN: 9518982716

Condition: New


Skeittaus on villiä ja kesyttämätöntä toimintaa. Laji on varttuvan sukupolven omaehtoista harrastusta ja samalla uudenlaista nuoriso- ja liikuntakulttuuria. iAsfalttiprinssit/i on tutkimus skeittaajista, heidän toimintaympäristöistään, ruumiillisuudestaan ja kulttuurisista virityksistään. Printed Pages: 80. View more info

Nuoria liikkeellä!

By: Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117440

ISBN: 9525994368

Condition: New


Teoksen pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa. Tavoite saada koko väestö liikkumaan riittävästi on lähes jakamaton, mutta keinoista ei olla yhtä yksimielisiä. Johtopäätöksiin vaikuttaa taustakäsitys siitä, onko liikunta kansanterveyden edistämistä vai harrastust... View more info

Vaikuttava Osa

By: Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117442

ISBN: 952599449X

Condition: New


Barometrin teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat. Lisäksi selvitetään vaikuttamisen motiiveja ja esteitä sekä nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista eri elämänalueisiin. Osallisuuden yhteisöllisempää puolta mittaavat kysymykset omasta roolista yhteisöjen jäsenenä ja samaistumista Suomeen ja muihin alueisiin. Printed Pages: 159. View more info

Mitä kuuluu?

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117479

ISBN: 9524855852

Condition: New


iMitä kuuluu?/i pureutuu kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulumisen kysymyksiin kunnissa: 1933 nuorta kertoo kuulumisia omasta arjestaan, arvoistaan ja asenteistaan. Kunta-teeman lisäksi barometri tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, kuten työ ja koulutus, tulevaisuus, turvattomuuden kokemukset ja sosiaalinen elämä. Printed Pages: 142. View more info

Aika Vapaalla

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117482

ISBN: 9525464547

Condition: New


iAika vapaalla/i pureutuu monipuolisesti nuorten vapaa-ajan toimintaan. Analyysi perustuu 10–29-vuotiaille tehtyyn kyselyyn. Järjestöjen, seurojen ja muun organisoidun toiminnan ohella vapaa-aikaa ja nuorten sille antamia merkityksiä tarkastellaan myös epämuodollisemmasta näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat niin ystävyys- ja sukulaisuussuhteet, päihteet, politiikka kuin lapsuudenkodista saadut elämän eväätkin. Printed Pages: 174. View more info

Taidekohtia

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117484

ISBN: 9525464598

Condition: New


Teos pureutuu taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin kokemuksiin ja käsityksiin, mutta ennen kaikkea nuorten omaan tekemiseen. Taiteen rooli ei nuorten mielestä rajoitu vain elämysten ja näkökulmien tuottamiseen, vaan enemmistö uskoo sen myös voivan vaikuttaa yhteiskuntaan. Oman taiteen tai muun luovan toiminnan parissa toimimisen tärkeimpiä syitä ovat ilo, elämykset ja onnistumiset. Luovuuden arkiset näyttämöt, kavereiden seura ja koti, nousevat luovuuden paikkoina harrastusten edelle. Printed Pages: 205. View more info

Nuoret Luukulla

By: Sanna Aaltonen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117446

ISBN: 9525994775

Condition: New


Teos tarjoaa tuoreita empiriaan perustuvia näkökulmia nuorten syrjäytymistä koskevaan keskusteluun sekä taloustieteen että nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Teos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka koostuu kahdesta osiosta. Niistä ensimmäisessä tarkastellaan syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia rekisteriaineiston avulla, toisessa 18?29-vuotiaiden nuorten aikuisten ja palveluntarjoajien kohtaamisia kummankin osapuolen kanssa tehtyjen haastattelujen kautta. Rinnakkaise... View more info

Lapset ja nuoret Ympäristökansalaisina

By: Sanna Koskinen

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117486

ISBN: 9525464652

Condition: New


Teos tarkastelee lasten ja nuorten osallistumista oman lähiympäristönsä kehittämiseen koulun puitteissa, osana ympäristökasvatusta. Se nivoo yhteen ympäristökasvatuksen ja kansalaiskasvatuksen näkökulmat ympäristökansalaisuuden käsitteen avulla. Ympäristökansalaisuutta tukeva ympäristökasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla kansalaisia ja oppia kansalaisuutta omassa elämässään, itse toimimalla. Tutkimus muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta. Ensimmäisen osan muodostaa Joensuun lyseon lukiossa toteutettu toimintatutkimus, toisen osan Helsi... View more info

Rasistisuus nuorten yhteisöissä

By: Sini Perho

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117489

ISBN: 9525464741

Condition: New


Kirjassa tarkastellaan rasistiseen miljööseen kuulumisen ehtoja ja yksilöiden suhdetta siihen. Tutkimus kiinnittyy nuorisokulttuuriseen lähestymistapaan samalla pohtien sukupuolen asettamia rajoja ja ehtoja. Rasistisessa nuorten yhteisössä arvostetaan sellaista tavallisuutta, jonka osana on rasismin hyväksyminen. Tutkimus on osa toimintatutkimuksellista, monikulttuurisen ja rasisminvastaisen nuorisotyön menetelmiä kehittänyttä iExit/i-projektia. Printed Pages: 238. View more info

Mikä sinusta tulee isona?

By: Sinikka Selin

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117429

ISBN: 9527175313

Condition: New


”Autonasentajan ammatti on tulevaisuuden ala, koska niin kauan kuin autoja on, niin työtä riittää”, järkeili eräs 15-vuotias kansakoulupoika 1950-luvun alussa. Tulevaisuutta piti ennakoida jo silloin. 1960-luvulla Suomi kaupungistui ja teollistui, ja eniten lisääntyivät työt yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Koulutus palkittiin paremmin kuin koskaan, mutta osasivatko nuoret ennakoida sitä ammattihaaveissaan?Mikä sinusta tulee isona? antaa äänen 15–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka olivat uravalinnan edessä 1950–60-luvun Helsingissä. Teos nojautuu ammatinv... View more info

Young Actors in Transnational Agoras

By: Sofia Laine

Price: $68.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117434

ISBN: 9525994074

Condition: New


This book is about young peoples political participation in transnational meetings. Methodologically the study aims to shed light on multi-sited global ethnography. Young people are viewed here as a social age group sensitive to critical, alternative and even radical political participation. The diversity of the young actors and their actions is captured by using several different methods. What is more, the study spurs us coming from the Global North to develop social science research towards methodological cosmopolitanism and to consider our research practices from a moral cosmopolitan perspe... View more info

Kutsuuko yhteiskunta?

By: Tapio Kuure

Price: $64.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 117454

ISBN: 9519693092

Condition: New


Nuoret elävät jäsenyyksien ruuhkassa. Nyky-yhteiskuntaan kiinnittymisen elementit muotoutuvat jännitteisessä tilassa, jota leimaa yhtäältä joustavuus, toisaalta kova kamppailu sosiaalisesta tunnustuksesta ja osallisuudesta. Tässä kirjassa puretaan nuorten jäsenyyksien lunastamista koskevia yhteiskunnallisia ehtoja sekä arkipäivän kokemuksia. Kirja tarjoaa monisärmäisen näkökulman siihen maisemaan, jossa nuorten yhteiskuntakelpoisuus rakentuu. Printed Pages: 222. View more info

Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti Autonominen

By: Tarja Juvonen

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117449

ISBN: 9525994821

Condition: New


Miten nuorten autonominen toimijuus rakentuu sosiaalisen kontrollin, ammatillisen tukemisen ja nuorten täytymisen jännitteissä? Tämä tutkimus tarkastelee etsivän nuorisotyön problematiikkaa, sen yhtä aikaa metodisia ja käytännöllisiä ongelmia. Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten samaan aikaan hauras ja vahva toimijuus, ja sitä motivoi huomio nuoria auttamaan pyrkivän sosiaalityön olemuksellisesta kaksinaisuudesta: yhtäältä nuori tarvitsee tukea, mutta toisaalta tuki pitää sisällään kontrollin, joka ei itsestään selvästi edistä autonomisen toimijuuden kehittämistä... View more info

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä

By: Timo Harrikari

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117451

ISBN: 9525464156

Condition: New


Jokainen historiallinen aikakausi luo oman alaikäisten rikollisuutta koskevan merkitystodellisuutensa, joka nivoutuu aikansa yhteiskuntapolitiikkaan. Tämä monitieteinen tutkimus osoittaa, että historialliset ajanjaksot voidaan erottaa toisistaan sen perusteella, mikä alaikäisten rikollisuutta koskevaa puhetapaa hallitsee. Toisaalta keskustelussa voidaan erottaa myös toistuvia ja pysyviä elementtejä. Niiden tuntemus voi olla merkittävänä tukena lasten ja nuorten rikollisuutta koskevia, kestäviä yhteiskuntapoliittisia linjauksia tehtäessä. Printed Pages: 343. View more info

Terveystaju: Nuoret, politiikka ja käytäntö

By: Toim. Anne Puuronen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117472

ISBN: 9525464245

Condition: New


Teoksessa käydään ajankohtaista keskustelua siitä, kuinka nuoret määrittelevät terveyskäyttäytymistään omista lähtökohdistaan. Lisäksi artikkeleissa pohditaan, kuinka nuoria opastetaan terveyteen ja minkälaista tuo opastus on luonteeltaan. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat suomalaisen terveyskasvatuksen kehittämishaasteita käyttäen esimerkkeinä yhtäältä nykynuorten tekemiä terveysvalintoja ja toisaalta heihin kohdentuvaa terveysinformaatiota ja terveyspalveluita. Puheenaiheiksi nousevat nuorten liikuntakulttuurit ja urheiluseuratoiminta, nuorten salattu masennus, ... View more info

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä

By: Toim. Antti Kivijärvi

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117426

ISBN: 9527175186

Condition: New


Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä –teos koostuu tilasto-osiosta ja kymmenestä tieteel... View more info

Nuorisotakuun arki ja Politiikka

By: Toim. Anu Gretschel

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117443

ISBN: 9525994589

Condition: New


Nuorisotakuu on yksi Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman suurista lupauksista. Sen on tarkoitus taata nuorille työttömille ja vastavalmistuneille työtä ja koulutusta. Takuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. iNuorisotakuun arki ja politiikka/i on 46 kirjoituksen poleeminen, ristiriitainen ja virkistävän vaihteleva kokonaisuus. Kirjoittajat lähestyvät nuorisotakuuta eri näkökulmista: yrittäjien, kunnan, virkamiesten, nuorisotyöntekijöiden, kansanedustajien ja nuorten. Kirja toimii kaleidoskooppina paitsi nuorisotakuun arkeen ja politiikkaan, myös yleisesti suomalaiseen nuori... View more info

Lasten ja nuorten Kunta

By: Toim. Anu Gretschel

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117477

ISBN: 9525464369

Condition: New


iLasten ja nuorten kunta/i kartoittaa kunnallisen päätöksenteon merkitystä lasten ja nuorten osallisuuden areenana ja mahdollistajana. Kirjoittajat tarkastelevat kunnan toiminnan eri osa-alueita, joissa lasten ja nuorten toimijuus mahdollistetaan ja joissa heitä kasvatetaan kuntalaisiksi ja kansalaisiksi. Tutkimustiedon ohella kirjassa saavat oman äänensä hallinnon edustajat sekä lapset ja nuoret. Kirja on myös puheenvuoro lasten ja nuorten olemisen, tekemisen ja vaikuttamisen puolesta. Printed Pages: 240. View more info

Nuorisokasvatuksen teoria-perusteita ja Puheenvuoroja

By: Toim. Elina Nivala

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117475

ISBN: 952546430X

Condition: New


Teos nivoo yhteen erilaisia tieteellis-teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen – huomioiden etenkin nyky-yhteiskunnan tuomat haasteet. Artikkeleiden kirjoittajat työskentelevät nuorisokasvatukseen liittyvien tutkimusteemojen ja opetuksen parissa niin kasvatustieteen, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian kuin sosiologian tieteenaloilla. Printed Pages: 371. View more info

Lasten ja nuorten tutkimuksen Etiikka

By: Toim. Hanna Lagström

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117487

ISBN: 9525464644

Condition: New


Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei? Millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Tämä teos on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin. Printed Pages: 243. View more info

Solmukohtia

By: Toim. Heta Mulari

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117425

ISBN: 9527175143

Condition: New


Alle kouluikäisten lasten mediakulttuureista puhutaan julkisessa keskustelussa usein kahtalaiseen sävyyn: yhtäältä painotetaan lasten kompetensseja ja niin sanottua diginatiiviutta ja toisaalta viljellään huolipuhetta lapsuuden perustavanlaatuisesta ja erityisesti mediakulttuuriin liittyvästä muutoksesta. Solmukohtia luo näkökulmia mediakasvatukseen ja lasten mediakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin päiväkodeissa ja kotona. Kirjassa esitetään, että tilastollisia ja laadullisia menetelmiä yhdistelevät tutkimusasetelmat ovat tärkeitä kehittämiskohteita tutkittaessa ... View more info